Přepravní podmínky Senior taxi Opava

 

Čl. 1
Všeobecná ustanovení

 1. Smluvní přepravní podmínky platí pro přepravu osob vozidly služby Senior taxi Opava (dále také jen "služba") provozované Městským dopravním podnikem Opava, a.s. (dále také jen "dopravce"), stanovují podmínky pro tuto přepravu, odpovědnost dopravce a práva a povinnosti cestujících.
 2. Služba je poskytována na území Opava město, Opava předměstí, Opava Kylešovice, Opava Jaktař, Opava Kateřinky a městských částí. V rámci tohoto území musí proběhnout celý rozsah požadované přepravy (nástup až výstup).
 3. Služba je určena výhradně pro přepravu cestujících do lékařských a rehabilitačních zařízení, na úřady, případně návštěvu hřbitova.
 4. Cestující má nárok využít službu maximálně 4x během jednoho kalendářního měsíce.
 5. Služba je poskytována výhradně v pracovních dnech od 6:00 do 16:00 hod.
 6. Cestující se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje dodržovat podmínky dopravcem vydaných platných smluvních přepravních podmínek pro tuto službu.
 7. Pověřenou osobou pro účely poskytování této služby (dále také jen "pověřená osoba" nebo "pověřená osoba dopravce") je řidič vozidla nebo jiná osoba pověřená dopravcem.
 8. Z důvodu dodržení přepravních podmínek z hlediska bezpečnosti cestujících, bezpečnosti jiných osob a ochrany jejich zdraví a bezpečnosti a plynulosti poskytování služby a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy je pověřená osoba dopravce oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy; dále nevpustit do vozidla, případně vykázat z vozidla osoby, jejichž vzhled svědčí o celkové zanedbanosti, a/nebo které znečišťují ostatní cestující nebo vozidlo svým jednáním nebo oděvem, a/nebo vozidlo využívají k jiným účelům, pro které není určeno.
 
Čl. 2
Registrace a objednávka služby
 1. Službu je možné využít pouze po předchozí registraci cestujícího v předprodeji jízdenek MDPO, a.s, Horní náměstí 33, 746 01 Opava.
 2. Službu je možno využít pouze po předchozím objednání.
 3. Objednání služby je možné provést telefonicky na telefonním čísle 602 533 915 v době od 8:00 do 16:00 hod.
 4. Službu je nutno objednat nejpozději jeden den přede a nejdříve 14 dni před termínem objednané služby.
 5. Povolená čekací doba řidiče v cíli cesty je maximálně 15 minut a v takovém případě může cestující využít dopravy zpět bez úhrady zpáteční jízdy.
 6. Pokud čekací doba délku 15 minut přesáhne, řidič na cestujícího nečeká a případná cesta zpět je zpoplatněna částkou 30(50) Kč. Tato jízda musí být objednána předem.
 7. Službu je možné objednat pouze na termíny, které dosud nejsou obsazeny. Informaci o volných a obsazených termínech může zájemce o využití služby zjistit od 8:00 do 16:00 hod. na telefonním čísle 602 533 915 nebo osobně na dispečinku MDPO, a.s.
 8. Při objednávce cestující uvede:
  • jméno a příjmení,
  • číslo registrace (průkazky)
  • telefonní kontakt,
  • den a hodinu, kdy má být automobil přistaven,
  • místo, na které má být automobil přistaven,
  • cíl, do kterého chce být cestující pomocí služby přepraven,
  • požadavek na čekání do 15 minut,
  • jízdu s doprovodem nebo bez,
  • přepravu zvířat,
  • případný požadavek na přepravu invalidního vozíku.
 9. Již objednanou službu je možno stornovat nejpozději v den předcházejícím dni objednané služby telefonicky na výše uvedené číslo do 12 hodin.
 
Čl. 3
Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob, úhrada jízdného
 1. Přepravní smlouva je mezi dopravcem a cestujícím uzavřena okamžikem potvrzení objednávky cestujícího ze strany dopravce.
 2. Před nástupem do vozidla je cestující povinen prokázat řidiči svůj nárok na přepravu v souladu s čl. 4 odst. 1 těchto smluvních přepravních podmínek předložením registrační průkazky vydané MDPO, a.s. V případě pochybností je klient povinen na vyzvání řidiče prokázat svoji totožnost (osobní doklad nebo průkaz ZTP nebo ZTP/P).
 3. Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy. Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy pověřenou osobou dopravce.
 4. Cestující je povinen nejpozději v okamžiku zahájení přepravy uhradit dopravci vozidla jízdné v jednotné výši 30(50) Kč za každou přepravenou osobu (průvodce). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že se povinnost uhradit jízdné týká každé přepravované osoby mimo průvodce držitele průkazu ZTP-P, který je přepravován zdarma.
 5. Každého cestujícího smí doprovázet maximálně jedna osoba (průvodce).
 6. Jízdné lze uhradit pouze v hotovosti řidiči vozidla. Řidič vozidla vydá cestujícímu bezodkladně po zaplacení doklad o zaplacení jízdného.
 7. Cestující je povinen nejpozději v okamžiku ukončení přepravy potvrdit svým podpisem absolvovanou jízdu do výkazu jízd u řidiče vozidla.
 8. Cestující je povinen uhradit cenu jízdného odpovídající částkou. V opačném případě nemusí řidič předložené bankovky nebo mince přijmout a cestujícího přijmout k přepravě. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že ceně jízdného odpovídá částka ve výši max. čtyřnásobku hodnoty celkového jízdného za danou jízdu.
 9. Za účelem hospodárného využití vozidla je možno jednotlivé objednávky spojovat.
 
Čl. 4
Podmínky přepravy osob
 1. Služba je poskytována občanům s trvalým bydlištěm na území Opava město, Opava předměstí, Opava Kylešovice, Opava Jaktař, Opava Kateřinky a městských částí, kteří jsou držiteli průkazů ZTP, nebo ZTP/P, nebo kteří jsou starší 70 let (tedy ode dne 70. narozenin), kteří jsou k této služby registrováni.
 2. Služba není určena pro děti do 15 let (mimo držitele průkazu ZTP, ZTP-P) a vozíčkáře, kteří nejsou schopni vozík opustit, případně jejich vozík nelze bezpečně přepravit (bateriový).
 3. Cestující musí být schopen samostatného nastoupení a vystoupení vozidla (nebo má pomoc zajištěnou průvodcem). Průvodce, který doprovází přepravovanou osobu, zajišťuje této osobě pomoc při nástupu a výstupu z vozidla a po celou dobu přepravy se zdržuje v bezprostřední blízkosti této osoby, aby mohl vykonávat dohled nad její bezpečností.
 4. Přeprava invalidního vozíku je možná pouze ve složeném stavu v zavazadlovém prostoru
 
Čl. 5
Vztahy mezi dopravcem a cestujícími
 1. Dopravce je povinen zejména:
  • podávat informace o službě na telefonním čísle 602 533 915 nebo osobně na dispečinku MDPO, a.s. v době od 8:00 do 16:00 hod,
  • zveřejňovat výňatek podstatné části vyhlášených smluvních přepravních podmínek ve vozidlech dopravce využívaných k poskytování této služby,
  • zajišťovat pořádek a čistotu ve vozidlech využívaných k poskytování této služby.
 2. Cestující je povinen zejména:
  • seznámit se s platnými smluvními přepravními podmínkami dopravce před nástupem do dopravního prostředku dopravce a tyto dodržovat,
  • být přítomen na místě objednaného začátku jízdy nejpozději v čas objednaného začátku jízdy – v opačném případě nemusí být objednaná jízda ze strany dopravce realizována,
  • dbát po celou dobu využívání služby pokynů a příkazů pověřené osoby dopravce, které směřují k zajištění bezpečnosti, kvalitě a plynulosti dopravy a cestujících,
  • neznečišťovat vozidlo, ostatní cestující a prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo jednáním,
  • zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost přepravy, pořádek ve vozidle nebo působit rušivě na pracovníky dopravce při výkonu jejich služby nebo způsobit škodu dopravci nebo ostatním cestujícím,
 3. Cestujícímu není dovoleno zejména:
  • vyrušovat nebo obtěžovat ostatní cestující,
  • otevírat za jízdy dveře vozidla nebo zábranu proti vypadnutí,
  • vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat z vozidla,
  • za jízdy vystupovat z vozidla nebo nastupovat do vozidla nebo se z něj vyklánět,
  • vnášet do vozidla nebalené, či nevhodně zabalené potraviny a nápoje, které mohou poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo; konzumovat potraviny a nápoje ve vozidle,
  • kouřit ve vozidle tabákové výrobky nebo elektronickou cigaretu (zákaz se vztahuje i na omamné a psychotropní látky),
  • chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat ostatní cestující jiným nevhodným chováním,
  • odkládat zavazadla a živá zvířata na sedadlo,
  • znečišťovat nebo poškozovat ostatní cestující, vozidlo nebo zařízení vozidla, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním,
  • brát s sebou do vozidla věc, která nesmí být obsahem zavazadla.
Čl. 6
Podmínky přepravy zavazadel a živých zvířat
 1. Cestující si s sebou do vozidla může vzít nejvýše tři zavazadla.
 2. Zavazadlo je snadno přenosná věc, kterou má cestující při přepravě u sebe nebo ji lze případně umístit pod sedadlo nebo podle potřeby držet na klíně. Zajišťování bezpečné manipulace se zavazadly a dohled na ně přísluší cestujícímu.
 3. Z přepravy jsou vyloučeny:
  • věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě či zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, není-li v těchto smluvních přepravních podmínkách stanoveno jinak,
  • věci, které nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla jsou zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá nebo věc, která může způsobit nákazu nebo věc, kterou nelze umístit ve vozidle na místě určeném k umístění zavazadel.
  • věci, které svým zápachem, odpuzujícím vzhledem, popř. jiným vlastnostmi mohou být cestujícím na obtíž,
  • střelné zbraně.
 4. Podmínky přepravy živých zvířat:
  • cestující je povinen požadavek na přepravu s živým zvířetem nahlásit již při objednávce služby,
  • cestující smí ve vozidlech dopravce přepravovat pouze drobná domácí a jiná malá zvířata, jsou-li zcela uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem, přičemž jejich přeprava se řídí stejnými podmínkami jako přeprava zavazadel,
  • bez schrány je povoleno ve vozidle přepravovat pouze asistenčního (vodícího) psa,
  • asistenční (vodící) pes je pes se speciálním výcvikem, který umožňuje cestujícímu s těžkým zdravotním postižením vykonávat činnosti, které by bez něj nemohl vykonávat,
  • v jednom vozidle se přepravuje nejvýše jeden asistenční (vodící) pes,
 5. Zavazadla a živá zvířata se přepravují zdarma.
 
Čl. 7
Práva z přepravní smlouvy
 1. Jestliže nebyl cestující přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.
 2. Cestující, který byl vyloučen z přepravy pověřenou osobou dopravce, nemá právo na vrácení zaplaceného jízdného.
 3. Dojde-li v souvislosti s provozem vozidla dopravce k poranění cestujícího, nebo k poškození či znečištění oděvu nebo přepravované věci, je v zájmu cestujícího tuto skutečnost bezodkladně po události nahlásit řidiči vozidla, jinak se cestující vystavuje riziku, že příslušná pojišťovna odmítne pojistné plnění.
Čl. 8
Ochrana osobních údajů
 1. Správcem osobních údajů je Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 1127/ 98, 747 06 Opava, IČ: 64610250.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je přiznání nároku na Senior taxi Opava a vedení agendy související s poskytováním této služby. Zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – splnění smlouvy, resp. objednávky. Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem, v případě nepředání osobních údajů, nelze službu poskytnout.
 3. Příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci Městského dopravního podniku Opava, a.s. Osobní údaje nepodléhají automatizovanému rozhodování, profilování a nejsou předávány do třetích zemích či mezinárodních organizací.
 4. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání registrace.
 5. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, příp. vznést námitku. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 6. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec@mdpo.cz, tel.: 553 759 064.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
 1. Tyto Smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících, zavazadel a živých zvířat prostřednictvím služby Senior taxi Opava u společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s., s účinností od 1. 2. 2020.
 2. Úplné znění Smluvních přepravních podmínek dopravce a tarifu dopravce je k dispozici pro nahlédnutí cestujícím u řidiče vozidla určeného k poskytování této služby a na internetových stránkách dopravce na adrese mdpo.cz.

 Schválilo vedení města na zasedání dne:   4. února 2020

© 2024 MDPO, a.s. | All rights reserved |