Smluvní přepravní podmínky

 

Městský dopravní podnik Opava, a.s. v souladu se zákonem č . 111/1994., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vydává:

 
 
 
Čl. 1 Všeobecná ustanovení
1) Smluvní přepravní podmínky Městského dopravního podniku Opava, a.s. (dále jen dopravce) platí pro pravidelnou přepravu osob a zavazadel a stanovují podmínky pro tuto přepravu, odpovědnost dopravce a práva a povinnosti cestujících.
2) Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy povinen dodržovat podmínky Přepravního řádu, těchto Smluvních přepravních podmínek a Tarifu pro přepravu cestujících.
3) Řidič nebo jiná pověřená osoba dopravce vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.
4) Dopravce informuje cestující o dopravě a jejich změnách ve veřejných sdělovacích prostředcích, zastávkových zařízeních a dopravních prostředcích. Komplexní informace o dopravě podává dispečink MHD Bílovecká ul. 98, tel. 553 759075.
 
Čl. 2 Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob
1) Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije své právo k přepravě tím, že nastoupí do vozidla předními nástupními dveřmi a při vstupu do vozidla si zakoupí příslušnou jízdenku (plnou nebo zlevněnou, dovozné):
 • za hotové mince
 • z čipové karty ve formě elektronické peněženky (dále jen el. peněženka)
 • bezkontaktní platební kartou (v trolejbusech)

nebo

 • přiložením čipové karty ve formě časové jízdenky ODIS (jen časová jízdenka) ke čtecímu zařízení označí přepravu
 • se při přestupu prokáže řidiči platnou papírovou přestupní jízdenkou zakoupenou v jiném vozidle MDPO,a.s. v hotovosti nebo bezkontaktní platební kartou
 • předložením přestupní jízdenky řidiči (zakoupené a aktivované pomocí mobilní aplikace Opavská jízdenka před nástupem do vozidla)
2) Přepravní smlouva je rovněž uzavřena, jestliže cestující využije své právo k přepravě z jízdního dokladu (časová jízdenka ODIS vydaná jiným dopravcem - dále jen časová jízdenka ODIS) tím, že nastoupí do vozidla předními dveřmi a při nástupu se prokáže platným jízdním dokladem řidiči vozidla.
3) Právo na přepravu má cestující jen tehdy:
a) není-li vozidlo plně obsazeno (o obsazení vozidla rozhoduje řidič),
b) splňuje-li tarifní podmínky pro přepravu cestujících (platný jízdní doklad),
c) splňuje-li ustanovení Přepravního řádu a Smluvních přepravních podmínek.
4) Práva z přepravní smlouvy o přepravě osob uplatňuje cestující u dopravce, u něhož skutečnost zakládající uplatnění práva z přepravní smlouvy o přepravě osob nastala:
a) ve věci přepravy: • úsek dopravně-technický Městského dopravního podniku Opava, a.s. Bílovecká 98 a to na základě bezprostředního zápisu skutečnosti zakládající uplatnění práva - u řidiče vozidla dopravce,
b) ve věci přepravní kontroly, tarifu, jízdného a dovozného: • úsek předprodeje Městského dopravního podniku Opava, a.s. Horní nám. 33,
c) ve věci pořízení si čipové karty, předplatného a slev: • úsek předprodeje Městského dopravního podniku Opava, a.s. Horní nám. 33.
 
Čl. 3 Jízdní doklad
1) Cestující je povinen po celou dobu trvání přepravy mít u sebe platný jízdní doklad, jímž se při kontrole jízdních dokladů prokazuje.
2) Platným jízdním dokladem je:
 1. jízdenka pro jednotlivou jízdu, zakoupena při vstupu do vozidla za hotové mince, bezkontaktní platební kartou nebo z el. peněženky v čipové kartě,
 2. hromadná jízdenka pro jednotlivou jízdu, zakoupena při vstupu do vozidla za hotové mince nebo z el. peněženky v čipové kartě,
 3. platná časová jízdenka v čipové kartě ODIS, přičemž jízdenka platí odpovídající době a druhu a zónám, na které byla oživena a při vstupu do vozidla byla označena čtecím zařízením, je potřeba mít rovněž kupón - doklad o nabití časové jízdenky, pro potřeby prokázání platnosti u řidiče v případě nefunkčnosti čtecího zařízení. Obdobně platí i časové jízdenky ODIS vydané u jiných dopravců,
 4. přestupní jízdenka (papírová) uhrazená v hotovosti nebo bezkontaktní platební kartou v jiném vozidle, platná v době nástupu do vozidla
 5. přestupní Opavská jízdenka zobrazená na displeji chytrého telefonu, platná v době nástupu do vozidla.
 6. průkaz opravňující k bezplatné přepravě
3) Neplatný jízdní doklad:
a) uplynula-li doba jeho platnosti,
b) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti,
c) je-li použit neoprávněnou osobou,
d) obsahuje údaje, které neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny
e) není originálem
f)  jízdní doklad, který opravňuje k přepravě jen ve spojení s jiným dokladem je neplatný, jestliže se cestující tímto jiným dokladem neprokáže
g) je používán bez vyžadované fotografie
h) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené vyhlášenými přepravními podmínkami, tarifem nebo zvláštním tarifem.
Neplatný jízdní doklad je pověřená osoba oprávněna odebrat v případech v odstavci 3. bodech a,b,c,d,e,g. Pověřená osoba je povinna vydat cestujícímu písemné potvrzení o odebrání neplatného jízdního dokladu.
 
Čl. 4. Placení jízdného, dovozného a přirážek
1) Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného a dovozného za přepravu ručních zavazadel (psů) a tarifní podmínky jsou stanoveny rozhodnutím představenstva společnosti na základě tarifu, schváleného radou Magistrátu města Opavy a tarifu ODIS.
2) Podmínky prodeje jízdních dokladů - viz Tarifní podmínky.
3)Cestující je povinen před nástupem do vozidla připravit si:
 • mince v hodnotě jízdného k odbavení v automatu,
 • čipovou kartu s elektronickou peněženkou k zakoupení jízdenky na čtecím zařízení
 • bezkontaktní platební kartu k zakoupení jízdenky na čtecím zařízení
 • čipovou kartu s platnou časovou jízdenkou ODIS k odbavení na čtecím zařízení,
 • přestupní papírovou jízdenku zakoupenou v jiném vozidle MDPO, a.s. v hotovosti nebo bezkontaktní platební kartou a bez vyzvání ji předložit řidiči ke kontrole
 • mobilní telefon s aktivním displejem se zobrazenou platnou přestupní Opavskou jízdenkou, na kterou hodlá cestovat a mobilní telefon bez vyzvání předložit řidiči k nahlédnutí a kontrole.
4) Při nástupu cestujícího do vozidla se psem (na vodítku a s náhubkem) nebo se zavazadlem podléhajícím placení dovozného je cestující povinen zakoupit další jízdenku(dovozné) v ceně, stanovené pro příslušnou přepravu tarifem.
5) V případě nefunkčnosti čipové karty nebo odbavovacího zařízení ve vozidle, při platbě z elektronické peněženky v čipové kartě, je cestující povinen uhradit jízdné nebo dovozné v hotovosti.
6) Vracení jízdného:
a) jízdné za jednotlivou jízdu se nevrací,
b) cestující má právo na vrácení jízdného zaplaceného za nevyužitou nebo jen částečně využitou dlouhodobou časovou jízdenku z důvodu, které jsou na straně cestujícího. Cestujícímu bude 
    vrácena poměrná částka za celé nevyužité dny. Nárok na vrácení jízdného má pouze držitel vrácené jízdenky (nebo zákonný zástupce) po předložení dokladu totožnosti.
   

NÁROK NELZE UPLATNIT ZPĚTNĚ.

 • vrácení jízdného se provádí na základě ověření platnosti originálu nevyužité jízdenky v příslušné databázi
 • v případě uplatnění práva na vrácení jízdného z pozůstalosti, bude jízdné vráceno na základě notářského rozhodnutí, a to od data úmrtí
 • za vrácení jízdného se účtuje manipulační poplatek 100,- Kč za každou vrácenou jízdenku
 • vrácení jízdného je možné uplatnit pouze u dopravce, u kterého bylo jízdné zakoupeno.
 c) cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá právo na vrácení jízdného.
7) Vystavení náhradního dokladu pro dlouhodobé časové jízdné:
 • při ztrátě nepřenosné dlouhodobé časové jízdenky časové (DČJ) nebo jejím zničení, má cestující nárok na vystavení náhradního dokladu po předložení BČK, ke které bylo DČJ vydáno.
 • Cestující je povinen nárokovat náhradní doklad pouze u dopravce, u kterého si DČJ zakoupil!
 • Za vystavení náhradního dokladu si dopravce účtuje manipulační poplatek ve výši 100,- Kč
8) Výše přirážky za porušení přepravních podmínek činí 100,- Kč, a to v případě, kdy cestující, úmyslně, z nedbalosti, případně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek znečistil vozidlo nebo jiné zařízení dopravce. Cestující je povinen zaplatit náklady spojené s odstraněním způsobených následků.
 
Čl. 5 Přeprava dětských kočárků
1) Cestující s dětským kočárkem může nastoupit a vystoupit jen s vědomím a souhlasem řidiče (před nástupem do vozidla), a to jen určenými dveřmi, průjezd kočárku vozidlem není dovolen. Ve vozidle smí být přepravován jeden dětský kočárek, řidič může výjimečně povolit přepravu dalších kočárků.
2) Dětský kočárek se přepravuje ve vyhrazeném prostoru, označeném u vnější strany dveří symbolem kočárku. Cestující je povinen zajistit kočárek proti samovolnému pohybu a být u něho po celou dobu přepravy.
3) Dopravce nebo řidič vozidla je oprávněn přepravu dětského kočárku odmítnout, jestliže frekvence cestujících tuto přepravu neumožňuje.
4) Přeprava jízdních kol v dopravních prostředcích MDPO, a.s. je zakázána.
 
Čl. 6 Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přeprava osob na vozíku pro invalidy
1) Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace místo uvolnit.
2) Cestující v městské hromadné dopravě je povinen na pokyn pověřené osoby dopravce uvolnit další místo k sezení pro cestujícího, který to vyžaduje vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu.
3) Přepravu osob na vozítku pro invalidy je možné uskutečnit pouze v nízkopodlažních vozidlech MHD (označených logem), s vědomím a souhlasem řidiče. Při nástupu je osoba na vozítku pro invalidy nebo osoba doprovázející povinna oznámit řidiči místo výstupu.
Přeprava osoby na elektrickém vozítku je možná pouze ve vozidlech vybavených nájezdovou plošinou. S nájezdovou plošinou smí manipulovat pouze řidič vozidla a to na požádání přepravované osoby nebo osoby doprovázející.
4) Cestující se při nástupu do nízkopodlažních vozidel řídí mezinárodním symbolem přístupnosti. Nástup invalidního vozíku pomocí nájezdové rampy je možný až po skončení nástupu ostatních cestujících, pro výstup platí opačný postup.
5) Výstup předními dveřmi se povoluje držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP-P, cestujícím se zjevně sníženou pohyblivosti (noha se sádrovým obvazem, berle, atp.)
6) Spoje realizované nízkopodlažními vozidly a zastávky s nástupní hranou přizpůsobenou pro nástup do těchto vozidel jsou vyznačeny v jízdních řádech
 
Čl. 7 Vztahy mezi dopravcem a cestujícím
1) Dopravce je povinen zajistit bezpečnost cestujících a za tím účelem smí dopravcem pověřená osoba vyloučit z přepravy osoby a věci dle těchto smluvních podmínek a odmítnout právo na přepravu, je-li vozidlo plně obsazeno.

Dopravce je dále povinen dodržovat tarifní podmínky a jízdní řády a příslušná ustanovení vyhlášky ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu v platném znění.

 

Ostatní práva a povinnosti cestujících jsou dána Občanským zákoníkem, vyhláškou ministerstva dopravy o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu č. 175/2000 Sb. v platném znění, Smluvními přepravními podmínkami MDPO, a.s., Tarifními podmínkami MHD Opava a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

2)  Povinností dopravce při poskytování přepravních služeb je zejména:

 1. podávání informací o jízdních řádech, o tarifu a o vyhlášených smluvních přepravních podmínkách,
 2. zveřejňování alespoň podstatné části vyhlášených přepravních podmínek a tarifu,
 3. udržovat pořádek a čistotu ve vozidle,
 4. znovuzastavení každého třetího vozidla v úrovni označení zastávky (dvě stání), stojí-li v zastávce více vozidel. Znovuzastavení každého vozidla v úrovni označení zastávky v případě, že se v zastávce nachází osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba se slepeckou holí.

 

3)  Povinnosti cestujících:

 1. mít po celou dobu přepravy platný jízdní doklad (přestupní jízdenka placená v hotovosti nebo bezkontaktní platební kartou a Opavská jízdenka platná v době nástupu do vozidla), přepravuje-li zavazadla nebo živá zvířata, musí mít platný jízdní doklad i pro ně, pokud se nepřepravují bezplatně,
 2. přesvědčit se o řádném a správném odbavení nebo platnosti svého jízdního dokladu,
 3. být přítomen v prostoru zastávky nejpozději při příjezdu vozidla do zastávky a zaujmout v prostoru zastávky takové místo, aby byl při příjezdu vozidla řidičem včas spatřen,
 4. při stání, před rozjezdem ze zastávky, při zajíždění do zastávky a za jízdy vozidla MHD i při jeho zastavení vlivem dopravní situace se držet zařízení ve vozidlech k tomu určených. Toto ustanovení nezbavuje cestujícího povinnosti předložit během přepravy na výzvu pověřené osoby jízdní doklad ke kontrole,
 5. uposlechnout a dbát pokynů a příkazů pověřených osob dopravce udílených k zajištění bezpečné, klidné a plynulé dopravy,
 6. používat zařízení ve vozidle jen k účelu  tomu určenému, znamení pro výstup musí cestující dávat včas, aby mohl řidič bezpečně zareagovat,
 7. v případě mimořádné události, pádu cestujícího ve vozidle se zraněním nebo škodou na majetku cestujícího nebo zařízení vozidla, je přímý účastník takové události (případně jiný cestující) povinen takovou událost neprodleně nahlásit řidiči vozidla a spolupracovat s řidičem při řešení následků.

 

4)  Cestujícím není dovoleno:

 1. mluvit za jízdy na osobu řídící vozidlo,
 2. otevírat za jízdy dveře vozidla,
 3. vystupovat nebo nastupovat, dává-li řidič zvukovou nebo světelnou návěst “Nenastupujte, nevystupujte” a nastupovat do vozidla, které je plně obsazeno,
 4. vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat z vozidla,
 5. za jízdy vystupovat z vozidla nebo nastupovat do něj nebo se z něj vyklánět,
 6. zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro osoby řídící nebo doprovázející vozidlo nebo v prostoru, který znemožňuje osobě řídící vozidlo bezpečný výhled z vozidla,
 7. bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla,
 8. kouřit ve vozidle, nebo používat elektronickou cigaretu,
 9. stát, klečet, ležet na sedadle, odkládat znečištěné věci a živá zvířata na sedadla,
 10. chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat ostatní cestující jiným nevhodným chováním,
 11. obtěžovat jakýmkoli jiným způsobem ostatní cestující,
 12. konzumovat zmrzlinu, potraviny, poživatiny a nápoje, které by mohly znečistit oděv ostatních cestujících nebo vozidlo,
 13. znečišťovat a poškozovat vozidlo a zařízení v něm instalovaná, jakož i prostory a zařízení pro cestující,
 14. uvádět bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle,
 15. ve vozidlech a prostorách dopravce veřejnosti přístupných vykonávat činnosti, které se považuji za podnikání, bez předchozího písemného souhlasu dopravce (např. prodej novin, občerstvení, nabízení dalších služeb),
 16. brát s sebou do vozidla věc, která nesmí být obsahem zavazadla,
 17. zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo zastávku, smí cestující vystoupit případně nastoupit jen se souhlasem řidiče.

 

5)  Pověřená osoba dopravce je oprávněna vyloučit z přepravy:

 1. cestujícího vykazujícího známky chování osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a cestujícího, který mimořádně znečištěným oděvem nebo obuví anebo z jiných důvodů může být cestujícím na obtíž,
 2. cestujícího, který se na výzvu oprávněné osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku,
 3. cestujícího, který ohrožuje bezpečnost provozu, svou vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících,
 4. cestujícího, který přes upozornění pověřené osoby dopravce nedodržuje Přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, porušuje ustanovení Smluvních přepravních podmínek, znečišťuje vozidlo, svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo cestující jinak obtěžuje,
 5. zavazadla cestujícího, nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné přepravy nebo ohrožují-li zdraví cestujících nebo jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky,
 6. cestujícího s kolečkovými bruslemi na nohou,
 7. děti do dovršení 6-ti let věku bez doprovodu osoby starší 10-ti let.
 
Čl. 8 Podmínky přepravy zavazadel
1) Zavazadla:
a) ruční zavazadla:
• cestující si smí vzít s sebou do vozidla nejvýše tři zavazadla. Vyžaduje-li to bezpečnost nebo pohodlí cestujících, musí být zavazadlo uloženo podle pokynů řidiče. Dohled na zavazadla přísluší pouze cestujícímu,
• zavazadla o větším počtu kusů než je uvedeno v tomto článku nebo zavazadla, která i jen jedním rozměrem překročí hranici 30x40x60 cm (pokud nejsou podle odstavce 3 tohoto článku z přepravy vyloučena), podléhají placení dovozného,
• zavazadla nesená na zádech (batohy, brašny apod.), je cestující povinen před nástupem do vozidla a během přepravy ze zad sejmout.
b) přeprava nebezpečných věcí:
• při přepravě osob nelze přepravovat nebezpečné věci s výjimkou přenosné ocelové láhve s kapalným topným plynem pro domácnost o celkové hmotnosti max. 10 kg, nádoby s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l a elektrického akumulátoru zajištěného proti zkratu a se zajištěnými odplyňovacími otvory. Ve vozidle lze přepravovat pouze jednu z těchto nebezpečných věcí. Cestující je povinen před nástupem do vozidla ohlásit přepravu této nebezpečné věci řidiči a umístit ji ve vozidle podle jeho pokynů,
• osoby oprávněné k nošení střelné zbraně mohou vzít s sebou do vozidla zároveň se zbraní v přiměřeném množství náboje, pokud jsou uloženy v opascích na náboje, v loveckých brašnách a v podobných obalech.
2) Přeprava živých zvířat:
Jako zavazadlo může cestující vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, jsou-li celá uzavřena ve schránách s nepropustným dnem, a není-li jejich přeprava na obtíž cestujícím (např. zapáchají-li). Bez schrány je možno přepravovat ve vozidle jen psa. Cestující se psem bez schrány může nastoupit do vozidla jen s vědomím a souhlasem řidiče. Mimo dobu zvýšených nároků na přepravu může řidič dovolit přepravu psa každé velikosti za podmínek:
a) pes má bezpečný náhubek a je držen na krátkém vodítku,
b) v jednom vozidle se přepravuje nejvýše jeden pes, toto omezení neplatí, jde-li o dva psy, které s sebou do vozidla bere jeden cestující nebo o služební psy státních nebo městských ozbrojených složek nebo psa, který je průvodcem držitele průkazu ZTP-P.
c) vodící pes nevidomého resp. asistenční pes (průvodce držitele ZTP-P) nemusí být při přepravě vybaven náhubkem.
3) Věci vyloučené z přepravy:
a) látky a předměty nebezpečné, výjimka viz. bod 1b),
b) věci, které pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, příp. znečistit cestující nebo vozidlo(např. kelímek, termohrnek),
c) věci, které svým zápachem, odpuzujícím vzhledem apod. by mohly být cestujícím na obtíž,
d) předměty, jejichž celková hmotnost přesahuje 50 kg nebo jejich rozměry jsou větší než 50x60x80 cm, dále předměty ve tvaru desky větších rozměrů než 100x150 cm a předměty delší než 300 cm při průměru větším než 20 cm.
 
Čl. 9 Přepravní kontrola
1) Pověřená osoba dopravce se při přepravní kontrole prokazuje odznakem "REVIZOR" a textem "MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA V OPAVĚ PŘEPRAVNÍ KONTROLA" nebo průkazem kontrolora(čipová karta). Prováděním kontroly jízdních dokladů při nástupu cestujících do vozidla je pověřen také řidič dopravního prostředku. Pověřenou osobou při přepravní kontrole může být též osoba pověřena Ministerstvem dopravy ČR, jakožto subjektu hradícího kompenzaci ztráty z poskytnuté slevy z jízdného dle Cenového výměru MF č. 02/2018.
2) Pověřená osoba dopravce je oprávněna rozhodnout o způsobu kontroly tarifní kázně např. usměrněním výstupu z dopravního prostředku dopravce určenými dveřmi.
3) Pověřená osoba je oprávněna uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému nebo vyžadovat od cestujícího prokázání totožnosti (osobní údaje) potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému pokud cestující nezaplatí na místě.
4) Výše přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu:
a) cestující, který se neprokáže na výzvu pověřené osoby dopravce platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit jízdné, přirážku 1500,-Kč a ostatní náklady (např. soudní a správní poplatky, poštovné apod.), nebo prokázat svoje osobní údaje pověřené osobě dopravce pro sepsání “Dohody s cestujícím” a setrvat ve vozidle po celou dobu projednávání jeho jízdy bez platného jízdního dokladu. V případě, že cestující zaplatí odpovídající jízdné a přirážku ve voze v hotovosti nebo do 7 kalendářních dnů ode dne zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu v předprodeji jízdenek Horní nám. 33, snižuje se přirážka na 700,-Kč.
b) nemá-li cestující při kontrole platný jízdní doklad za zavazadlo, případně psa, je povinen zaplatit odpovídající dovozné a přirážku 100,- Kč, při nezaplacení se tato přirážka zvyšuje o náklady spojené s jejím vymáháním,
c) prokáže-li cestující v předprodeji jízdenek nejpozději třetí pracovní den po zjištění jízdy bez platného nepřenosného jízdního dokladu jeho dodatečným předložením, že tento doklad byl v době kontroly platný, uhradí částku 30,-Kč
d) dodatečné předložení platného nepřenosného jízdního dokladu nelze uplatnit v případě, kdy částka dle bodu a) byla již uhrazena. 
e) pokud cestující v rozporu se zákonem odmítne zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému a odmítne se prokázat osobními údaji (totožnost) - jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa, uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaného příslušným správním úřadem, je pověřená osoba oprávněna jednat v souladu s § 6 občanského zákoníku tak, aby byla zajištěna práva dopravce,
f) ohrozí-li cestující porušením svých povinností řidiče, kontrolora nebo jinou pověřenou osobu dopravce, jedná se o přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
5) Cestující je povinen předložit níže uvedené doklady k prokázání nároku na slevu ve výši 75% z obyčejného (plného) jízdného společně s kartou ODISka, v případě kontroly prováděné pověřenou osobou Ministerstva dopravy ČR.
 1. cestující ve věku do dovršení 15 let nepotřebují žádný doklad o věku,
 2. cestující od 15 do dovršení 18 let musí prokázat svůj věk úředně vydaným platným osobním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas), žákovským průkazem prokazující věk cestujícího nebo nově i průkazem ISIC. V žákovském průkazu musí být, v případě cestujících od 15 do 18 let, povinně vyplněno jméno, příjmení a datum narození a musí obsahovat aktuální fotografii cestujícího. K ostatním informacím uvedeným v žákovském průkazu nebude při kontrole věku přihlíženo. Žákovský průkaz a průkaz ISIC nemusí být platné, budou sloužit pouze pro identifikaci věku cestujícího.
 3. studenti od 18 do dovršení 26 let musí prokázat nárok na slevu platným žákovským průkazem s aktuální fotografií, jménem, příjmením a datem narození potvrzený školou (stejný, jako doposud) nebo nově i platným průkazem ISIC. Toto platí i pro všechny zahraniční studenty. V žákovském průkazu musí být, v případě cestujících od 18 do 26 let, povinně vyplněno jméno, příjmení, datum narození, platnost a potvrzení školy a musí obsahovat aktuální fotografii cestujícího.
 4. cestujícím od 65 let musí prokázat nárok na slevu řádně vydaným osobním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas). Při splnění této podmínky platí „seniorská“ sleva i pro všechny zahraniční občany ze zemí Evropské unie.
 
Čl. 10 Ochrana osobních údajů

1) Dle nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) EU 2016/679, dále též „Nařízení“ se společnost Městský dopravní podnik Opava, a.s. (IČ: 64610250), dále též „MDPO, a.s.“ nachází v pozici Správce osobních údajů.

2) Informace o ochraně osobních údajů se vztahují na všechny osoby, které vstupují do prostor nebo vozidel MDPO, a.s. nebo které komunikují s příslušnými pracovníky MDPO, a.s. za účelem poskytování služeb MDPO, a.s. dále též „Subjekty osobních údajů“ nebo „SOÚ“.

Účel zpracování osobních údajů

MDPO, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely poskytování městské hromadné dopravy a s tím související činnosti jako je předprodej jízdenek a přepravní kontrola.

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

 • pro splnění právních povinností, které se na MDPO, a.s. vztahují,
 • pro splnění smlouvy mezi MDPO, a.s. a subjekty těchto osobních údajů (např. předprodej jízdenek),
 • pro ochranu práv a oprávněných zájmů MDPO, a.s., jako je ochrana osob a majetku MDPO, a.s., ochrana života a zdraví osob (např. provozování kamerových systémů),
 • ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Poučení o právech subjektů osobních údajů týkajících se ochrany osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má cestující, jako subjekt osobních údajů tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na vysvětlení a opravu osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo na omezení zpracování
 • právo na námitku proti zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo na podání stížnosti k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

Způsob uplatnění práv

Práva dle tohoto dokumentu může SOÚ uplatnit osobně v Předprodeji jízdenek MDPO, a.s. na adrese Horní náměstí 33, 746 01 Opava. Pro uplatnění práva je nutno v uvedeném místě vyplnit k tomu určený formulář a vhodit jej do schránky označené „Ochrana osobních údajů“. Nebo také osobně v sídle společnosti MDPO, a.s. na adrese Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava u Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec@mdpo.cz nebo 553 759 064.


Čl. 11 Ostatní ustanovení
1) Používání bezpečnostních a dorozumívacích a ovládacích zařízení.
Cestující smí těchto zařízení použít v případech:
a) dát znamení k zastavení v zastávce na znamení,
b) je-li nutno nouzově zastavit z vážných důvodů (např. nevolnost cestujícího, výtržnost ve vozidle apod.), upozorní ostatní cestující řidiče.
2) Na uložení nalezených věcí se lze dotázat u dopravce Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 98, tel.: 553 759075 - dispečink
 
Čl. 12 Závěrečná ustanovení
1) Tyto Smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících a zavazadel u Městského dopravního podniku Opava, a.s. od 1.7.2019.
2) Výňatek podstatné části Smluvních přepravních podmínek je zveřejněn ve všech vozidlech dopravce a vybraných prostorách.
3) Úplné znění Smluvních přepravních podmínek je k dispozici pro nahlédnutí na pracovištích dopravce:
Dispečink - Bílovecká 98, Opava, tel.: 553 759075 Předprodej jízdenek - Horní nám. 33 Opava, tel.: 553 712 521
4) Tyto Smluvní přepravní podmínky ruší Smluvní přepravní podmínky MDPO, a.s. ze dne 1.5.2019.
 
V Opavě dne 10. 6. 2019
Ing. Vladimír Schreier
předseda představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.