Pravidla soutěže o exkluzivní kalendáře 2023

Organizátor soutěže:
  • Městský dopravní podnik Opava, a.s. (dále jen „MDPO“)
 
Trvání soutěže:
  • 14. 11. 2022 - 21. 11. 2022 23:59
 
Podstata soutěže / určení vítěze:
  • 1 soutěžící, který správně v soutěžním příspěvku na Facebooku MDPO správně odpoví na soutěžní otázku "Kolik položek zboží prodává MDPO na svém e-shopu v období 14.-21.11.2022" a zároveň jeho/její komentář "komu by věnoval/a stolní a nástěnný kalendář a proč" bude nejvtipnější, získává 1 stolní a 1 nástěnný kalendář pro rok 2023.
  • Nejvtipnější komentář u správné odpovědi bude vybrán porotou ze zástupců vedení MDPO.
  • Cenu je možné vyzvednout na Předprodeji jízdenek – Horní náměstí 33, Opava nejpozději do 7 pracovních dnů od uveřejnění vítěze.
 
Cena pro vítěze:
  • 1 nástěnný kalendář 2023 + 1 stolní kalendář 2023
 


Obecná pravidla soutěže:
  1. Obecná ustanovení

1) Organizátorem soutěže je společnost Městský dopravní podnik Opava, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „MDPO“). "Soutěží" se rozumí jednotlivá marketingová kampaň MDPO vyhlašovaná na oficiálním facebookovém profilu  https://www.facebook.com/mdpo.cz  na základě stanovení podmínek účasti v soutěži ze strany MDPO. Výhra v soutěži je spojená s aktivitou účastníka v dané soutěži. Soutěž se vyhlašuje prostřednictvím facebookového profilu https://www.facebook.com/mdpo.cz

 2) Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, způsobilá být účastníkem soutěže, která přijme pravidla soutěže, splní požadované podmínky pro účast v soutěži a provede požadovanou akci.

3) Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru u MDPO, stejně jako osoby personálně a majetkově spjaté s pořadatelem soutěže.

5) Zapojením do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržet a splnit její pravidla.

6) Soutěže se může zúčastnit každý soutěžící pod jedním účtem Facebooku. Ze soutěže mohou být vyřazeni účastníci, kteří budou jednat v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s danou soutěží.

7) MDPO si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž, případně změnit její pravidla a nahradit ceny v soutěži za ceny ve stejné nebo vyšší hodnotě.

8) Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a Instagram a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti žádným způsobem zpřístupněny. Všechny dotazy nebo komentáře týkající se soutěží jsou adresovány výhradně pořadateli (MDPO), nikoliv Facebooku nebo Instagramu.

 

  1. Ochrana osobních údajů

1) Svou účastí v soutěži dává účastník MDPO ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Zejména se jedná o jméno, příjmení, adresu a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v soutěži a předání výhry. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu má za následek vyloučení účastníka z další účasti v dané soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, pokud tak učiní před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 právo na vysvětlení, opravu, zablokování nebo může požadovat jejich doplnění, případně likvidaci.

2) Účastí v soutěži dává účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace MDPO včetně zasílání obchodních sdělení a MDPO může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie účastníka, které pořídila v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením soutěže a předáním ceny, a to na období 3 let od počátku soutěže.

 

  1. Princip průběhu soutěže, vyhlášení a předání výher

1) Soutěž probíhá v období uvedeném ve vyhlášení příslušné soutěže na facebookovém profilu https://www.facebook.com/mdpo.cz

2) Konkrétní výhry v soutěži a počet výherců bude jasně určen ve vyhlášení příslušné soutěže na facebookovém profilu https://www.facebook.com/mdpo.cz

3) Výherce bude informován o výhře na na facebookovém profilu https://www.facebook.com/mdpo.cz  nejpozději do 2 dnů od ukončení soutěže. Pokud výherce neodpoví do 1 dne způsobem stanoveným v příspěvku s vyhlášením výherců, výhra propadá bez náhrady ve prospěch MDPO.

4) Výhra bude výherci osobně předána v Předprodeji jízdenek - Horní náměstí 33, Opava - nejpozději do 7 pracovních dnů od uveřejnění vítěze.

5) Výherce nemá nárok na poskytnutí záruky vyhraného zboží.

6) Výherce nemá nárok na finanční či jakoukoli jinou náhradu výhry.

 

  1. Platnost a zveřejnění obecných pravidel soutěží

1) Tato obecná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na webových stránkách www.mdpo.cz . 

2) Pořadatel soutěže není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

3) Pořadatel soutěže není odpovědný za situace, kdy dojde k neoprávněnému zneužití jeho facebookového a instagramového profilu třetí osobou, nebo v případě zablokování jeho facebookového nebo instagramového profilu. V takových případech není pořadatel povinen hradit jakoukoliv škodu, která by vznikla v důsledku těchto okolností.

 

Tato pravidla jsou účinná od 14. 11. 2022.

© 2024 MDPO, a.s. | All rights reserved |