Informace o ochraně osobních údajů

  1. Poskytované informace o zpracování osobních údajů
    • Dle nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) EU 2016/679, dále též „Nařízení“ se společnost Městský dopravní podnik Opava, a.s. (IČ: 64610250), dále též „MDPO, a.s.“ nachází v pozici Správce osobních údajů.
    • Informace o ochraně osobních údajů se vztahují na všechny osoby, které vstupují do prostor nebo vozidel MDPO, a.s. nebo které komunikují s příslušnými zaměstnanci MDPO, a.s. za účelem poskytování služeb MDPO, a.s. dále též „Subjekty osobních údajů“.

 

  1. Informace dle článku 13 Nařízení
    • V souladu s článkem 13 Nařízení poskytuje MDPO, a.s. jakožto správce osobních údajů jednotlivým subjektům osobních údajů informace o zpracování jejich osobních údajů.
    • Informace jsou poskytovány v rozsahu:
  • kontaktní údaje Správce osobních údajů,
  • kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů,
  • účel zpracování a právní základ, na němž je zpracování založeno,
  • kategorie dotčených osobních údajů,
  • příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,
  • doba uložení osobních údajů nebo kritéria pro její určení.
    • Ve vztahu k účelům zpracování založeným na právním předpisu nebo na výkonu oprávněných zájmů MDPO, a.s. je poskytnutí osobních údajů subjektem povinné, a v případě jeho odmítnutí nemůže MDPO, a.s. poskytnout subjektu své služby a plnit své povinnosti a činnosti.
    • Poučení o právech Subjektu osobních údajů týkajících se ochrany osobních údajů
      • Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt osobních údajů má právo po MDPO, a.s. požadovat, aby mu poskytla přístup k jeho osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Subjekt osobních údajů je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích zpracovávajících na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů s MDPO, a.s. jeho osobní údaje.

  • Právo na vysvětlení a opravu osobních údajů

V případě, že se Subjekt osobních údajů domnívá, že MDPO, a.s. jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s Nařízením nebo s jinými souvisejícími právními předpisy, je oprávněn po MDPO, a.s. požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li MDPO, a.s. nepřesné osobní údaje Subjektu osobních údajů, je Subjekt osobních údajů oprávněn požadovat jejich opravu.

  • Právo na výmaz osobních údajů

Subjekt osobních údajů je oprávněn požadovat po MDPO, a.s. výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, Subjekt osobních údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy Subjekt osobních údajů vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování.

  • Právo na omezení zpracování

Subjekt osobních údajů je oprávněn požadovat po MDPO, a.s. omezení zpracování osobních údajů v následujících případech:

  • Subjekt osobních údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby MDPO, a.s. mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit,
  • zpracování osobních údajů je dle Subjektu osobních údajů protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů,
  • MDPO, a.s. osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale Subjekt osobních údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

S osobními údaji, ve vztahu k nimž bylo uplatněno právo na omezení zpracování, nebude s výjimkou jejich prostého uložení až do splnění účelu omezení prováděna žádná operace zpracování, ledaže byl k takovému zpracování Subjektem osobních údajů udělen souhlas, nebo je takového zpracování zapotřebí z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, případně z důvodu jiného důležitého zájmu Evropské Unie nebo České republiky.

  • Právo na námitku proti zpracování osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů MDPO, a.s. je Subjekt osobních údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody týkající se jeho konkrétní situace. MDPO, a.s. je na základě námitky povinen zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jeho zájmů převažuje nad zájmy a svobodami Subjektu osobních údajů.

  • Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě, že Subjekt osobních údajů poskytl své osobní údaje na základě souhlasu nebo v souladu s plněním smlouvy a jsou zpracovávány automatizovaně tj. v elektronické podobě, má Subjekt osobních údajů právo na přenos těchto údajů jinému Správci nebo Zpracovateli, kterého Subjekt osobních údajů identifikuje a to ve strojově čitelném formátu.

 

  • Právo na podání stížnosti

V případě podezření, že MDPO, a.s. zpracovává osobní údaje Subjektu osobních údajů v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li MDPO, a.s. některému z výše uvedených požadavků Subjektu osobních údajů, je Subjekt osobních údajů oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 

  1. Způsob uplatnění práv
    • Práva dle tohoto dokumentu může Subjekt osobních údajů uplatnit osobně v Předprodeji jízdenek MDPO, a.s. na adrese Horní náměstí 33, 746 01 Opava. Pro uplatnění práva je nutno v uvedeném místě vyplnit k tomu určený formulář a vhodit jej do schránky označené „Ochrana osobních údajů“. Nebo také osobně v sídle společnosti MDPO, a.s. na adrese Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava u Pověřence pro ochranu osobních údajů.
    • MDPO, a.s. posoudí oprávněnost žádosti a do 30 dnů od jejího obdržení poskytne subjektu osobních údajů požadované informace. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení lhůty bude žadatel informován.
    • MDPO, a.s. je oprávněn využít pro ověření žadatelovi identity náhled do platného občanského průkazu nebo jiného platného dokladu s fotografií jasně prokazující identitu žadatele. V případě, že nebude žadatelem takový doklad předložen je MDPO, a.s. oprávněn jeho žádost odmítnout. Ověření identity je vyžadováno jak při přijetí žádosti, tak při předání jejího výsledku.
    • Práva dle článku 3 nelze uplatnit jiným způsobem.
    • MDPO, a.s. je jako správce osobních údajů povinen sdělit Subjektu osobních údajů informace o způsobu zpracování jeho osobních údajů bezplatně. Rovněž je povinen bezplatně vyřídit žádosti, podání a námitky Subjektu osobních údajů.
    • Podle článku 12 odst. 5 Nařízení je však MDPO, a.s. oprávněn uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdy by žádost Subjektu osobních údajů byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména v případě žádostí podaných opakovaně. V uvedených případech je MDPO, a.s. oprávněn odmítnout žádosti vyhovět.
    • Subjekt osobních údajů může uplatnit svá práva u Správce osobních údajů (MDPO, a.s.) prostřednictvím formuláře "Žádost o uplatnění práv subjektu osobních údajů".

 

 

  1. Informace o podmínkách zpracování osobních údajů Subjektu osobních údajů
    • MDPO, a.s. je oprávněn zpracovávat osobní údaje Subjektu osobních údajů manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializovaného poskytovatele nacházejícího se v postavení zpracovatele osobních údajů (zejména poskytovatelé informačních systémů, používaných ke zpracování osobních údajů, majících přístup k příslušným databázím v rámci servisní činnosti). Osobní údaje jsou zpracovávány ve formě listinné dokumentace s omezeným přístupem třetích osob a ve formě elektronických databází na zabezpečených datových úložištích MDPO, a.s.
    • MDPO, a.s. zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor MDPO, a.s. a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě Internet. Veškeré servery a datová úložiště používané ke zpracování osobních údajů, jsou ve vlastnictví MDPO, a.s. a nacházející se v jeho prostorách.
    • Při zpracování osobních údajů Subjektu osobních údajů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování ani k profilování, které by mělo pro Subjekt osobních údajů jakékoli právní důsledky.

 

 

  1. Závěrečná ustanovení
    • V případě, že MDPO, a.s. začne zpracovávat osobní údaje Subjektu osobních údajů k jiným účelům a jiným způsobem, než jaké vyplývají z tohoto dokumentu a které pod tento dokument nespadají, je povinen o takovém zpracování Subjekt osobních údajů informovat v rozsahu dle tohoto dokumentu, a není-li dán jiný právní základ takového zpracování, je povinen k takovému zpracování získat souhlas Subjektu osobních údajů.
    • MDPO, a.s. je organizací, která jmenovala Pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 Nařízení.
    • Kontaktní údaje pověřence:

Ing. Klára Ševčíková, poverenec@mdpo.cz, +420 553 759 064, Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava

  • Tento dokument je každému Subjektu osobních údajů poskytnut způsobem umožňujícím důkladné seznámení se s jeho obsahem. Jeho znění je umístěno v Předprodeji jízdenek, Horní náměstí 33, 7460 1 Opava a v sídle MDPO, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava (vrátnice) a nepřetržitě je tento dokument přístupný na webových stránkách MDPO, a.s. (www.mdpo.cz)

Kamerový systém ve vozidlech MHD

Správce: Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, IČ: 64610250, DIČ: CZ64610250

Účel zpracování: Zpracování osobních údajů je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - oprávněný zájem správce:

  • zajištění důkazního materiálu v případě přestupku, dopravní nehody či jiné podobné události,
  • ochrana majetku Městského dopravního podniku Opava, a.s. (dále jen „MDPO, a.s.“) před poškozením, zničením a zcizením,
  • ochrana majetku, života a zdraví cestujících a zaměstnanců MDPO, a.s.,
  • prevence proti vandalismu.

Rozsah zpracování, kategorie osobních údajů: Obrazový záznam zachycující fyzickou podobu cestujícího.

Místo zpracování: MDPO, a.s., trolejbusy Škoda 32 TR – vyznačeno piktogramem.

Příjemce osobních údajů: Policie ČR, a to pouze v případě důvodného podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku, příp. na vyžádání orgánů činných v trestním řízení.

Doba uchovávání záznamu a jeho výmaz: Záznamy jsou uchovávány po dobu tří kalendářních dnů (pokud nebyly předány Policii ČR, příp. jiným zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování, např. pojišťovna), poté jsou záznamy automaticky přepsány novými.

Práva subjektu údajů: Cestující má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, příp. vznést námitku. Cestující má dále právo podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů MDPO, a.s.: poverenec@mpdo.cz, +420 553 759 064

© 2024 MDPO, a.s. | All rights reserved |