VYSVĚTLÍME VÁM ZÁSADNÍ OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ZMĚN V MHD

PROČ?

Image

PROČ... bylo přistoupeno k dané optimalizaci trolejbusových linek v Opavě?

Zadáním statutárního města, vlastníka Městského dopravního podniku Opava, a.s., bylo optimalizovat již v menším rozsahu využívanou MHD (pokles přepravených cestujících v roce 2021 byl o 33 % ve srovnání s rokem 2019) a současně vygenerovat nižší náklady pro město a samotný dopravní podnik.

Celkové omezení dopravního výkonu optimalizací (množství ujetých kilometrů) v trolejbusové dopravě činí 10 % (k celkovým výkonům autobusů i trolejbusů to činí 5 %) při poklesu přepravených cestujících o 33 % v roce 2021. Významný porovnávací parametr, poměr osobo/km činí v MHD Opava 1,82 tzn. přepravujeme 1,82 cestujících na 1 kilometru. V tomto porovnání jsme dlouhodobě nejhorší v rámci celé České republiky.

Predikce vývoje do budoucna je, že pokles počtu přepravených cestujících se ustálí na 15-20 % ve srovnání s rokem 2019.

Obrovským meziročním nárůstem cen energií se stává trolejbusová doprava o 100 % nákladnější nežli doprava autobusy a pro město s 50 000 obyvateli značně finančně zatěžující. Opava je jediné město na Moravě mimo krajská města, které má trolejbusovou dopravu a hustou síť městské dopravy. 

Trakční dopravu, tedy tramvajovou nebo trolejbusovou mají jen Brno, Zlín, Olomouc a Ostrava, které mají vzhledem ke své rozloze větší dopravní vzdálenosti a tedy i větší potřebu obyvatel použít veřejnou dopravu. 

Image

PROČ... optimalizace proběhne pouze v trolejbusové dopravě, a ne autobusové dopravě?

Principem fungování MHD je obsluha samotného města a některých městských částí trolejbusy a okolních obcí autobusy. Jelikož okolní obce, mimo městských částí, přispívají na svou dopravní obslužnost, tato etapa optimalizace je závislá na jejich rozhodnutí.

Dalším důležitým faktorem pro rozhodnutí o úpravách v trolejbusovém provozu jsou dvojnásobné finanční náklady na provoz trolejbusů oproti provozu autobusy. Pořizovací cena trolejbusu je takřka dvojnásobná proti autobusům, kromě toho provoz trolejbusu vyžaduje trolejová vedení, měnírny, kabeláž, které jsou náročné jak z hlediska údržby, tak z hlediska investičního.

Jiným faktorem je poměrně velké množství spojů v trolejbusové dopravě, které často jezdily v krátkých intervalech po sobě.

Dalším faktorem je, že v trolejbusové dopravě jezdily ve špičkách vložené spoje, které často jezdily málo vytížené.

Image

PROČ... současně proběhne úprava tarifu jízdného?

Od roku 2021 probíhá prudký nárůst cen energií, paliv a pohonných hmot nutných pro provoz dopravních prostředků, a to o více jak 200 %. Tyto provozní náklady nutno částečně pokrýt i navýšením ceny jízdného. Poslední úpravy časového jízdného proběhly v roce 2013, úpravou výše doplňkového prodeje u řidiče v hotovosti je snaha korigovat využívání hotovosti při platbách jízdného z důvodu značných nákladů na manipulace a odvody velkého množství mincí do bank. V Opavě žádná banka není schopna přijímat velké množství mincovní hotovosti, a proto je nutno hotovost převážet do Ostravy. Banky si účtují poměrně vysoké poplatky za manipulaci s hotovosti, které se budou do budoucnosti dále zvyšovat.

Pro zajímavost, cena jízdenky bez provozní dotace města by činila 36 Kč (město dotuje každou jízdenku z 64 %), bez veškerých dotací např. i z fondů EU by činila 43 Kč (každá jízdenka je dotována z 70 %).

Image

Jaký je procentuální podíl skupin platících cestujících z celkového počtu platících cestujících v návaznosti na možnost využití zvýhodněného přestupu?


ODIS časové jízdné, neomezeně přestupní dle zakoupené zóny

Pro pravidelné uživání MHD

50,9 %

ODIS peněženka, zvýhodněné přestupní jízdné

Pro nepravidelné užití MHD

18,7 %

Bankovní karta, zvýhodněné přestupní jízdné

Pro nepravidelné užití MHD

21,3 %

ODISapka, zvýhodněné přestupní jízdné

Pro nepravidelné užití MHD

   0,2 %

Doplňkový prodej v hotovosti, nepřestupní

Pro občasné užití MHD

   8,9 %

CELKEM

 

100,0 %

Image

PROČ... v Opavě budou fungovat pouze čtyři trolejbusové linky (201 - 204)?

Jedná se o páteřní trolejbusové linky hvězdicového systému MHD, obsluhující všechny části města a tyto se stanou základem fungování městské trolejbusové dopravy. Tyto páteřní linky budou posíleny o další spoje a tím se dosáhne nižšího výsledného intervalu mezi spoji jedné linky. Dalším důležitým výsledkem opatření je také lepší proložení jednotlivých spojů různých linek na stejné trase, odstranění tzv. vláčkování.

Image

PROČ... číslování linek v Opavě začíná číslem 200?

Každá linka v rámci Moravskoslezského kraje má přidělené své unikátní číslo. V době zavádění integrovaného dopravního systému ODIS byla opavské MHD přidělena číselná řada 201-230.

Image

PROČ... dochází k rušení ostatních linek, například linky 206 (přímý spoj Kylešovice Bílovecká – Jaktař) nebo linky 205 (přímý spoj Jaktař – Kateřinky)?

Linky 205 a 206 jsou dle sledování počtu přepravených osob nejméně vytížené linky. Prokazují to níže zobrazené pentlogramy linek.

Spojení městské části Jaktař taktéž zajišťují autobusové linky 212,215,216,217,218, případně přestupem z linky 203 na 202 (směr Kateřinky) a 201 (směr Kylešovice). Linky 202 a 203 budou mít zkrácen interval ve špičku z 20 na 12 minut, v sedle (mimo špičku) zkrácen z 20 na 15 minut).

Image

PROČ... se ruší některé trolejbusové spoje? Níže popis funkce rušených linek.

202 - posilová linka Globus – Kateřinky, jedná se o jeden školní spoj v pracovní dny, z důvodu nízké vytíženosti, viz. pentlogram níže.

204 - posilová linka linky 201, nahrazeno zkrácením intervalu na lince 201 z 20 na 12 (15) minut

205 - provozována pouze ve špičku, nahrazeno zkrácením intervalu na lince 202 z 20 na 12 (15) minut a přestup na linku 203 (interval 12 (15) minut

206 - provozována pouze ve špičku, nahrazeno zkrácením intervalu na lince 203 z 20 na 12 (15) minut

207 - sloužila pouze k nájezdu na linku 205, 208

209 - nahrazeno zkrácením intervalu na lince 203 z 20 na 12 (15) minut a přestup na linku 201 (interval 12 (15) minut

210 - sloužila k nájezdu na linku 203 a jako posila trasy Kylešovice Globus

Tučně zvýrazněných 5 linek není provozováno prakticky po celou dobu koronavirové pandemie (2020,2021,2022) bez připomínek cestujících!

 

Image

Trolejbusy sice v době dopravní špičky pojedou ve zkrácených intervalech, budou spoje přeplněné cestujícími?

Pokles přepravených osob za rok 2021 je o 33 %. Průběžně monitorujeme počty přepravených cestujících měřidly v trolejbuse a autobuse taktéž daty z odbavovacího systému. Každý cestující si musí pro svou cestu najít ten optimální, vyhovující spoj.

 

Image

Z jakých konkrétních údajů, propočtů, čísel apod. se při tvorbě nového systému MHD vycházelo?

Z měření počtu přepravených osob vozidly s počitadly cestujících a statistik odbavovacího systému. 

Image

Cestující budou nuceni více přestupovat. Zvažuje dopravní podnik nástup do vozidel MHD všemi dveřmi?

Nezvažuje, jelikož rychlost nástupu se podstatně zrychlila s novým odbavovacím systémem a má to i své důležité ekonomické důvody- minimální počet černých pasažérů a také menší potřeba revizorů, nulový vandalismus ve vozech. A také opět, o 1/3 nižší počet přepravených cestujících.

 

Image

Bude tento provoz jen testujícím, tzn. například po čase se vyhodnotí a bude možné provádět ještě změny, anebo jde o definitivní variantu nové opavské MHD?

Zadáním SMO jako vlastníka MDPO bylo vygenerovat nižší dotaci města, pokud se budou akceptovat výjimky, pak této úspory nelze dosáhnout, případně v menším rozsahu.

 

Image

Co přinese optimalizace?

Snížení počtu vozidel v trolejbusovém provozu o 7 vozidel (21 %) a úspora počtu řidičů o 7 osob     (6 %). Snížení počtu řidičů bude dosaženo přirozenými odchody do důchodu.

 

Příklady obsazenosti některých trolejbusových linek

Pentlogram linky 206 (doplňková- zrušena), zobrazen počet cestujících za 24 hodin
(v současné době ještě o 33 % nižší počet cestujících)
Image
Pentlogram linky 205 (doplňková- zrušena), zobrazen počet cestujících za 24 hodin
(v současné době ještě o 33 % nižší počet cestujících)
Image
Pentlogram linky 202 (doplňková- zrušena), zobrazen počet cestujících za 24 hodin
(v současné době ještě o 33 % nižší počet cestujících)
Image
Pentlogram linky 203 (páteřní linka, zůstává), zobrazen počet cestujících za 24 hodin
(v současné době ještě o 33 % nižší počet cestujících)
Image
© 2024 MDPO, a.s. | All rights reserved |