1. Jednotlivé jízdné OPAVA XL
Tarifní oblast OPAVA XL – TZ 301 pokrývá tarifní oblast MĚSTO Opava – TZ 30 a tarifní zónu 35, resp. část zóny pokrývající území obcí Chvalíkovice, Otice, Slavkov Raduň a Vršovice – oblast XL. V tarifní oblasti XL mají cestující od 6 let do dovršení 18 let věku, studenti od 18 let do dovršení 26 let věku, občané starší 65 let a osoby invalidní ve třetím stupni nárok na slevu na jízdném ve výši 50 % dle Výměru MF č. 01/2022 ze dne 3.12.2021, ve znění Výměru MF č. 05/2022 z 24.6.2022.
Image
 1. platné pro děti od 6 do 15 let, psy a zavazadla
 2. platné pouze v oblasti XL (jízdné pro cestující ve věku 6-18 let, studenty ve věku 18-26 let, osoby starší 65 let a osoby invalidní ve třetím stupni), nelze použít v oblasti MĚSTO
 3. placené hotově, nepřestupní
 4. placené z EP ODISKY a bankovní platební karty
 5. pouze pro držitele čipové karty ODISKA při placení z EP
 6. při platbě bankovní platební kartou pouze jako dokupované jízdné nepřestupní
 7. přestupní v rámci TZ 301 po uvedenou dobu platnosti, lze zakoupit pouze v nabídce městského jízdného
 8. lze zakoupit pouze jako jízdenku nad vyhledaným spojením s nárokem na zvýhodněný přestup do 30 minut od zakoupení

Papírová jízdenka je vydávána při platbě v hotovosti určená pro přepravu na jedné lince a spoji. Tato jízdenka je na linkách MHD Opava prodávána ve formě doplňkového prodeje a je určena cestujícím, kteří nevyužijí běžné způsoby odbavení.

 

Elektronická jízdenka je jízdenka pořízená z bezkontaktní čipové karty ODISka opravňuje držitele karty ke zvýhodněnému přestupu v době 30 minut od zakoupení jízdenky, a to jak na linky městské hromadné dopravy, příměstské autobusové dopravy a na vlaky zařazené do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS, seznam linek je uveden na webových stránkách Koordinátora ODIS s.r.o.  www.kodis.cz

* Zvýhodněným přestupem se rozumí snížení ceny o výši základní sazby jednotlivé jízdenky REGION v navazujícím spoji. Základní sazba (plné jízdné 10 Kč, zlevněné 5 Kč) je jednou ze dvou složek ceny jednotlivé jízdenky REGION. Výše základní sazby jednotlivých jízdenek v tarifních oblastech MĚSTO Opava a OPAVA XL je identická s výší základní sazby v tarifní oblasti REGION dle nároku na slevu a je uvedena v ceníku jednotlivého jízdného REGION na webových stránkách Koordinátora ODIS s.r.o. www.kodis.cz.   

 2. Bezplatná přeprava 

 • děti do dovršení věku 6 let (s cestujícím starším 10 let) bez omezení počtu dětí
 • držitelé průkazů ZTP vydaného v ČR
 • držitelé průkazu ZTP/P (i s vozíkem pro invalidy) včetně průvodce (osoba nebo pes) vydaného v ČR
 • členové Českého svazu bojovníků za svobodu a členové Československé obce legionářské s Průkazem o bezplatné přepravě v ODIS vydaného na základě osvědčení o účasti v národ. odboji dle zákona č. 255/1946 Sb.
 • příslušníci Policie ČR při výkonu služby a strážníci Městské policie ve služebním stejnokroji včetně služeb. psů
 • chodítka, resp. rolátory, která využívají občané v rámci své mobility (tzn., osoby, které z důvodu snížené mobility využívají tuto zdravotní pomůcku jako stabilní oporu k chůzi)
 • kočárek, resp. sáně s dítětem ve věku do 6 let (případně s více dětmi ve věku do 6 let)
 • zavazadlo do rozměru 30 cm x 40 cm x 60 cm, předmět tyčového tvaru do délky 150 cm a průměru do 10 cm, předmět tvaru desky do rozměru 5 cm x 80 cm x 100 cm, přičemž tyto velikosti nesmějí být překročeny ani jedním rozměrem
 • jeden pes a jedno zavazadlo držitele 24hodinové celosíťové jízdenky nebo dlouhodobé časové jízdenky v zakoupené zóně, pes asistenční nebo vodící (i ve výcviku)
 • zvířata ve zcela uzavřené schráně s nepropustným dnem do rozměru 30 cm x 40 cm x 60 cm
 • jedna ocelová láhev s kapalným topným plynem do hmotnosti 2 kg
 • jeden pár lyží s holemi nebo snowboard
 • jeden smuteční věnec
 • tašky na kolečkách,
 • rýsovací prkno, tubus na výkresy, kočárek typu golfové hole, hudební nástroje

 

Bezplatně se dále přepravují níže uvedené skupiny cestujících, kteří se prokáží čipovou kartou ODISka s nahranou bezplatnou 365denní dlouhodobou časovou jízdenkou:

 • občané nad 70 let věku v tarifní oblasti OPAVA XL – TZ 301, platná pouze ve vozidlech MHD Opava
 • občané nad 70 let věku v tarifní oblasti MĚSTO Opava TZ – 30, platná ve vozidlech MHD Opava a příměstských autobusových dopravců a také ve vlacích
 • členové Konfederace politických vězňů – na základě předložení průkazu člena Konfederace politických vězňů a dále potvrzení o členství v Konfederaci politických vězňů
 • váleční veteráni – na základě předložení platného Osvědčení válečného veterána nebo průkazu válečného veterána vydaných Ministerstvem obrany ČR, dle zákona č. 170/202 sb., o válečných veteránech.

 3. Dlouhodobé jízdné MĚSTO Opava TZ 30, Opava XL TZ 301

Cena jízdného v tarifní oblasti OPAVA XL je součtem ceny jízdného tarifní oblasti MĚSTO Opava a podílu z ceny jedné tarifní zóny REGION.

Nepřenosné jízdné 30denní

Image
4. Pořízení čipové karty

Čipové karty ODISky se pořizují v předprodeji MDPO, a.s., Horní náměstí 33, Opava, telefon 553 712 521, v dopravních infocentrech ODIS a www.odiska.cz. Poplatek za vydání ODISky činí 130 Kč včetně DPH. Na tyto čipové karty se vztahují Podmínky pro vydávání a využívání ODISky.

 

Další informace o tarifních podmínkách v MHD Opava naleznete na www.kodis.cz nebo na www.mdpo.cz

Z Rozhodnutí Představenstva společnosti MDPO, a.s., schválené Radou města Opavy dne 15. 11. 2023.

© 2024 MDPO, a.s. | All rights reserved |