Smluvní přepravní podmínky

 

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

 v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vydává:

 

Smluvní přepravní podmínky

 

Čl. 1

Všeobecná ustanovení

 

 • Smluvní přepravní podmínky Městského dopravního podniku Opava, a.s. (dále jen dopravce) platí pro pravidelnou přepravu osob a zavazadel a stanovují podmínky pro tuto přepravu, odpovědnost dopravce a práva a povinnosti cestujících.
 • Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy povinen dodržovat podmínky Přepravního řádu, těchto Smluvních přepravních podmínek a Tarifu pro přepravu cestujících.
 • Řidič nebo jiná pověřená osoba dopravce vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.
 • Dopravce informuje cestující o dopravě a jejich změnách ve veřejných sdělovacích prostředcích, zastávkových zařízeních a dopravních prostředcích. Komplexní informace o dopravě podává dispečink MHD Bílovecká 98, tel. 553 759 075.

 

Čl. 2

Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob

 

 • Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije své právo k přepravě tím, že nastoupí do vozidla předními nástupními dveřmi a při vstupu do vozidla si zakoupí příslušnou jízdenku (plnou nebo zlevněnou, dovozné):
 • z čipové karty ve formě elektronické peněženky (dále jen el. peněženka)
 • bezkontaktní platební kartou

                nebo

 • přiložením čipové karty ve formě časové jízdenky ODIS (jen časová jízdenka) ke čtecímu zařízení označí přepravu
 • přiložením přestupní jízdenky (zakoupené a aktivované pomocí mobilní aplikace před nástupem do vozidla) ke čtečce QR kódů nebo přeložením k nahlédnutí a kontrole řidiči
 • v hotovosti u řidiče formou „Doplňkového prodeje“
 • Přepravní smlouva je rovněž uzavřena, jestliže cestující využije své právo k přepravě na časovou jízdenku na kartě ODIS vydané jiným dopravcem s tím, že nastoupí do vozidla předními dveřmi a přiložením ke čtecímu zařízení označí přepravu.
 • Právo na přepravu má cestující jen tehdy:
 1. není-li vozidlo plně obsazeno (o obsazení vozidla rozhoduje řidič),
 2. splňuje-li tarifní podmínky pro přepravu cestujících (platný jízdní doklad),
 3. splňuje-li ustanovení Přepravního řádu a Smluvních přepravních podmínek.

 


 • Práva z přepravní smlouvy o přepravě osob uplatňuje cestující u dopravce, u něhož skutečnost zakládající uplatnění práva z přepravní smlouvy o přepravě osob nastala:
 1. a) ve věci přepravy:
 • úsek dopravně-technický Městského dopravního podniku Opava, a.s. Bílovecká 98 a to na základě bezprostředního zápisu skutečnosti zakládající uplatnění práva – u řidiče vozidla dopravce,
 1. b) ve věci přepravní kontroly, tarifu, jízdného a dovozného:
 • úsek předprodeje Městského dopravního podniku Opava, a.s. Horní nám. 33,
 1. c) ve věci pořízení si čipové karty, předplatného a slev:
 • úsek předprodeje Městského dopravního podniku Opava, a.s. Horní nám. 33.

 

Čl. 3

Jízdní doklad

 

 • Cestující je povinen po celou dobu trvání přepravy mít u sebe platný jízdní doklad, jímž se při kontrole jízdních dokladů prokazuje.
 • Platným jízdním dokladem je:
 1. jízdenka pro jednotlivou jízdu, zakoupena při vstupu do vozidla z el. peněženky v čipové kartě nebo bezkontaktní platební kartou
 2. hromadná jízdenka pro jednotlivou jízdu, zakoupena při vstupu do vozidla z el. peněženky v čipové kartě nebo bezkontaktní platební kartou, v hotovosti formou doplňkového prodeje
 3. platná časová jízdenka v čipové kartě ODIS, přičemž jízdenka platí odpovídající době a druhu a zónám, na které byla oživena a při vstupu do vozidla byla označena čtecím zařízením
 4. přestupní jízdenka zakoupená přes mobilní aplikaci zobrazená na displeji chytrého telefonu, platná v době nástupu do vozidla (zakoupená a aktivovaná před nástupem do vozidla)
 5. nepřestupní jízdenka zakoupená v hotovosti u řidiče tzv. „DOPLŇKOVÝ PRODEJ“
 6. průkaz opravňující k bezplatné přepravě
 7. 24hodinová jízdenka celosíťová v papírové formě nebo zakoupena prostřednictvím ODISapky

 

 • Neplatný jízdní doklad:
 1. a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené vyhlášenými přepravními podmínkami, tarifem nebo zvláštním předpisem,
 2. b) nejsou vyplněné předepsané údaje,
 3. c) je používán bez vyžadované fotografie,
 4. d) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
 5. e) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
 6. f) je použit neoprávněnou osobou,
 7. g) nenastala nebo uplynula doba jeho platnosti,
 8. h) nejde o originál (např. chybí, je poškozená nebo zničená hologramová přelepka přes fotografii průkazu).

Neplatný jízdní doklad je pověřená osoba oprávněna odebrat v případech v odstavci 3. bodech c) až h). Pověřená osoba je povinna vydat cestujícímu písemné potvrzení o odebrání neplatného jízdního dokladu.

 

Čl. 4.

Placení jízdného, dovozného a přirážek

 

 • Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného a dovozného za přepravu ručních zavazadel (psů) a tarifní podmínky jsou stanoveny rozhodnutím představenstva společnosti na základě tarifu, schváleného radou Magistrátu města Opavy a tarifu ODIS.
 • Podmínky prodeje jízdních dokladů - viz Tarifní podmínky.
 • Cestující je povinen před nástupem do vozidla připravit si:
 • čipovou kartu s elektronickou peněženkou k zakoupení jízdenky na čtecím zařízení
 • bezkontaktní platební kartu k zakoupení jízdenky na čtecím zařízení
 • čipovou kartu s platnou časovou jízdenkou ODIS k odbavení na čtecím zařízení,
 • mobilní telefon s aktivním displejem se se zobrazeným kontrolním QR kódem (k odbavení na čtečce QR kódů) nebo se zobrazenou platnou přestupní jízdenkou zakoupenou v mobilní aplikaci a mobilní telefon bez vyzvání předložit řidiči k nahlédnutí a kontrole
 • Hotovost, mince nebo bankovky v nominální hodnotě max. 100, Kč pro nákup jízdenky u řidiče formou „Doplňkového prodeje“. Do této hodnoty řidič vrací zpět.
 • Při nástupu cestujícího do vozidla se psem (na vodítku a s náhubkem) nebo se zavazadlem podléhajícím placení dovozného je cestující povinen zakoupit další jízdenku (dovozné) v ceně stanovené pro příslušnou přepravu tarifem.
 • V případě nefunkčnosti čipové karty nebo bezkontaktní platební karty, je cestující povinen uhradit jízdné nebo dovozné v hotovosti formou Doplňkového prodeje. Možnost reklamace v předprodeji jízdenek MDPO, a.s.

 

 • Vracení jízdného:
 1. a) jízdné za jednotlivou jízdu se nevrací,
 2. b) cestující má právo na vrácení jízdného zaplaceného za nevyužitou nebo jen částečně využitou dlouhodobou časovou jízdenku z důvodu, které jsou na straně cestujícího. Cestujícímu bude vrácena poměrná částka za celé nevyužité dny. Nárok na vrácení jízdného má pouze držitel vrácené jízdenky (nebo zákonný zástupce) po předložení dokladu totožnosti.

   NÁROK NELZE UPLATNIT ZPĚTNĚ.

 • vrácení jízdného se provádí na základě ověření platnosti originálu nevyužité jízdenky v příslušné databázi
 • v případě uplatnění práva na vrácení jízdného z pozůstalosti, bude jízdné vráceno na základě notářského rozhodnutí, a to od data úmrtí
 • za vrácení jízdného se účtuje manipulační poplatek 100,- Kč za každou vrácenou jízdenku
 • vrácení jízdného je možné uplatnit pouze u dopravce, u kterého bylo jízdné zakoupeno.

 

 1. c) cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá právo na vrácení jízdného.
 2. Výše přirážky za porušení přepravních podmínek činí 100,- Kč, a to v případě, kdy cestující, úmyslně, z nedbalosti, případně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek znečistil vozidlo nebo jiné zařízení dopravce. Cestující je povinen zaplatit náklady spojené s odstraněním způsobených následků.

 

Čl. 5

Přeprava dětských kočárků

 

 • Cestující s dětským kočárkem může nastoupit a vystoupit jen s vědomím a souhlasem řidiče (před nástupem do vozidla), a to jen určenými dveřmi, průjezd kočárku vozidlem není dovolen. Ve vozidle smí být přepravován jeden dětský kočárek, řidič může výjimečně povolit přepravu dalších kočárků.
 • Dětský kočárek se přepravuje ve vyhrazeném prostoru, označeném u vnější strany dveří symbolem kočárku. Cestující je povinen zajistit kočárek proti samovolnému pohybu a být u něho po celou dobu přepravy.
 • Dopravce nebo řidič vozidla je oprávněn přepravu dětského kočárku odmítnout, jestliže frekvence cestujících tuto přepravu neumožňuje.

 

4) Přeprava jízdních kol v dopravních prostředcích MDPO, a.s. je zakázána.

 

Čl. 6

Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přeprava osob na vozíku pro invalidy

1)  Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace místo uvolnit.

 

2)  Cestující v městské hromadné dopravě je povinen na pokyn pověřené osoby dopravce uvolnit další místo k sezení pro cestujícího, který to vyžaduje vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu.

 

3)  Výstup předními dveřmi se povoluje držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP-P, cestujícím se zjevně sníženou pohyblivostí (noha se sádrovým obvazem, berle, atp.).

 

4)  Osoba na vozíku pro invalidy a osoba pohybující se s pomocí chodítka se může přepravovat jen s vědomím a se souhlasem řidiče vozidla. Při nástupu je osoba na vozíku pro invalidy, osoba pohybující se s pomocí chodítka, nebo osoba doprovázející povinna oznámit řidiči místo výstupu. Před zastávkou, kde hodlá opustit vozidlo, je osoba na vozíku pro invalidy, osoba pohybující se s pomocí chodítka, nebo doprovázející osoba, povinna s dostatečným časovým předstihem řidiče vyrozumět použitím signalizačního zařízení „Znamení k řidiči" nebo tlačítka, umístěného v dosahu osoby na vozíku pro invalidy.

 

5)  Přepravu osob na vozíku pro invalidy, popř. osoby pohybující se s pomocí chodítka, je možné uskutečnit pouze v nízkopodlažních vozidlech (označených logem) vybavených nájezdovou plošinou. S nájezdovou plošinou smí manipulovat pouze řidič vozidla nebo jiná pověřená osoba dopravce a to na požádání přepravované osoby nebo osoby doprovázející. Samostatná manipulace s nájezdovou plošinou není cestujícím dovolena.

 

6)  Nástup invalidního vozíku, popř. chodítka, pomocí nájezdové rampy je možný až po skončení nástupu ostatních cestujících, pro výstup platí opačný postup. Na žádost řidiče nebo pověřené osoby dopravce, je cestující povinen uvolnit příslušný prostor pro manipulaci s touto plošinou 

 

7)   Osoba na vozíku pro invalidy a osoba pohybující se s pomocí chodítka se přepravuje ve vyhrazeném prostoru označeném symbolem invalidního vozíku případně symbolem kočárku. Ve vozidle smí být přepravován pouze jeden vozík pro invalidy nebo jedno chodítko. Kombinace přepravy dětských kočárků, chodítek a vozíků pro invalidy ve vyhrazeném prostoru nesmí přesáhnout počet dva.

 

8)  Není povolena přeprava:

 1. osoby na vozíku pro invalidy určeného pro sport či aktivity,
 2. osoby na různých typech elektrických skútrů určených pro přepravu osoby s tělesným postižením nebo seniorů.

 

9)  Vozík pro invalidy musí být vybaven účinnou brzdou znemožňující po celou dobu přepravy jeho samovolný pohyb a po dobu přepravy musí být v poloze „zabrzděno". Je-li vozidlo vybaveno bezpečnostními pásy, zajistí se osoba na vozíku pro invalidy těmito pásy proti pádu nebo ji zajistí její doprovod. Osoba pohybující se s pomocí chodítka při vlastní přepravě provádí nad svým chodítkem dohled, je zodpovědná zejména za to, že nedojde u chodítka k samovolnému rozjezdu ve vozidle a tím k újmě na zdraví či majetku ostatních spolucestujících.

 

10)Pomoc při nástupu a výstupu cestujícího na vozíku pro invalidy, popř. cestujícího pohybujícího se s pomocí chodítka, do a z vozidla musí být zajištěna fyzicky a psychicky schopnými osobami, které zvládnou sami zajistit veškerou pomoc související s naložením, vyložením a přepravou takovéhoto cestujícího. Za volbu průvodce (průvodců) je zcela odpovědný cestující na vozíku pro invalidy, či cestující pohybující se s pomocí chodítka.

 

11)Řidič vozidla je oprávněn odmítnout přepravu osoby na vozíku pro invalidy nebo prázdného vozíku pro invalidy, jakož i cestujícího pohybujícího se s pomocí chodítka, pokud prostor vyčleněný ve vozidle pro přepravu těchto vozíků je obsazen nebo celé vozidlo je plně obsazené.

 

12)Spoje realizované nízkopodlažními vozidly a zastávky s nástupní hranou přizpůsobenou pro nástup do těchto vozidel jsou vyznačeny v jízdních řádech.

 

Řidič ani jiná pověřená osoba dopravce nejsou oprávněni zajišťovat naložení ani vyložení osoby na vozíku pro invalidy.

Čl. 7

Vztahy mezi dopravcem a cestujícím

 

1) Dopravce je povinen zajistit bezpečnost cestujících a za tím účelem smí dopravcem pověřená osoba vyloučit z přepravy osoby a věci dle těchto smluvních podmínek a odmítnout právo na přepravu, je-li vozidlo plně obsazeno.

Dopravce je dále povinen dodržovat tarifní podmínky a jízdní řády a příslušná ustanovení vyhlášky ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu v platném znění.

 

Ostatní práva a povinnosti cestujících jsou dána Občanským zákoníkem, vyhláškou ministerstva dopravy o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu č. 175/2000 Sb. v platném znění, Smluvními přepravními podmínkami MDPO, a.s., Tarifními podmínkami MHD Opava a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

2) Povinností dopravce při poskytování přepravních služeb je zejména:

 1. podávání informací o jízdních řádech, o tarifu a o vyhlášených smluvních přepravních

     podmínkách,

 1. zveřejňování alespoň podstatné části vyhlášených přepravních podmínek a tarifu,
 2. udržovat pořádek a čistotu ve vozidle,
 3. znovuzastavení každého třetího vozidla v úrovni označení zastávky (dvě stání), stojí-li v zastávce více vozidel. Znovuzastavení každého vozidla v úrovni označení zastávky v případě, že se v zastávce nachází osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba se slepeckou holí.

 

3) Povinnosti cestujících:

 1. mít po celou dobu přepravy platný jízdní doklad (přestupní jízdenka placená v hotovosti nebo bezkontaktní platební kartou a Opavská jízdenka platná v době nástupu do vozidla), přepravuje-li zavazadla nebo živá zvířata, musí mít platný jízdní doklad i pro ně, pokud se nepřepravují bezplatně,
 2. přesvědčit se o řádném a správném odbavení nebo platnosti svého jízdního dokladu,
 3. být přítomen v prostoru zastávky nejpozději při příjezdu vozidla do zastávky a zaujmout v prostoru zastávky takové místo, aby byl při příjezdu vozidla řidičem včas spatřen,
 4. při stání, před rozjezdem ze zastávky, při zajíždění do zastávky a za jízdy vozidla MHD i při jeho zastavení vlivem dopravní situace se držet zařízení ve vozidlech k tomu určených. Toto ustanovení nezbavuje cestujícího povinnosti předložit během přepravy na výzvu pověřené osoby jízdní doklad ke kontrole,
 5. uposlechnout a dbát pokynů a příkazů pověřených osob dopravce udílených k zajištění bezpečné, klidné a plynulé dopravy,
 6. používat zařízení ve vozidle jen k účelu tomu určenému, znamení pro výstup musí cestující dávat včas, aby mohl řidič bezpečně zareagovat,
 7. v případě mimořádné události, pádu cestujícího ve vozidle se zraněním nebo škodou na majetku cestujícího nebo zařízení vozidla, je přímý účastník takové události (případně jiný cestující) povinen takovou událost neprodleně nahlásit řidiči vozidla a spolupracovat s řidičem při řešení následků.

 

4) Cestujícím není dovoleno:

 1. mluvit za jízdy na osobu řídící vozidlo,
 2. otevírat za jízdy dveře vozidla,
 3. vystupovat nebo nastupovat, dává-li řidič zvukovou nebo světelnou návěst

     “Nenastupujte, nevystupujte” a nastupovat do vozidla, které je plně obsazeno,

 1. vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat z vozidla,
 2. za jízdy vystupovat z vozidla nebo nastupovat do něj nebo se z něj vyklánět,
 3. zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro osoby řídící nebo doprovázející vozidlo nebo v prostoru, který znemožňuje osobě řídící vozidlo bezpečný výhled z vozidla,
 4. bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla,
 5. kouřit ve vozidle, nebo používat elektronickou cigaretu
 6. stát, klečet, ležet na sedadle, odkládat znečištěné věci a živá zvířata na sedadla,
 7. chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat ostatní cestující jiným nevhodným chováním,
 8. obtěžovat jakýmkoli jiným způsobem ostatní cestující,
 9. konzumovat zmrzlinu, potraviny, poživatiny a nápoje, které by mohly znečistit oděv ostatních cestujících nebo vozidlo,
 • znečišťovat a poškozovat vozidlo a zařízení v něm instalovaná, jakož i prostory a zařízení pro cestující,
 1. uvádět bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle,
 2. ve vozidlech a prostorách dopravce veřejnosti přístupných vykonávat činnosti, které se považuji za podnikání, bez předchozího písemného souhlasu dopravce (např. prodej novin, občerstvení, nabízení dalších služeb),
 3. brát s sebou do vozidla věc, která nesmí být obsahem zavazadla,
 4. zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo zastávku, smí cestující vystoupit případně nastoupit jen se souhlasem řidiče

 

5) Pověřená osoba dopravce je oprávněna vyloučit z přepravy:

 1. cestujícího vykazujícího známky chování osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a cestujícího, který mimořádně znečištěným oděvem nebo obuví anebo z jiných důvodů může být cestujícím na obtíž,
 2. cestujícího, který se na výzvu oprávněné osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku,
 3. cestujícího, který ohrožuje bezpečnost provozu, svou vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících,
 4. cestujícího, který přes upozornění pověřené osoby dopravce nedodržuje Přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, porušuje ustanovení Smluvních přepravních podmínek, znečišťuje vozidlo, svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo cestující jinak obtěžuje,
 5. zavazadla cestujícího, nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné přepravy nebo ohrožují-li zdraví cestujících nebo jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky,
 6. cestujícího s kolečkovými bruslemi na nohou,
 7. děti do dovršení 6-ti let věku bez doprovodu osoby starší 10-ti let.

 

Čl. 8

Podmínky přepravy zavazadel

 

 • Zavazadla:

 

 1. ruční zavazadla:
 • cestující si smí vzít s sebou do vozidla nejvýše tři zavazadla. Vyžaduje-li to bezpečnost nebo pohodlí cestujících, musí být zavazadlo uloženo podle pokynů řidiče. Dohled na zavazadla přísluší pouze cestujícímu,
 • zavazadla o větším počtu kusů než je uvedeno v tomto článku nebo zavazadla, která i jen jedním rozměrem překročí hranici 30x40x60 cm (pokud nejsou podle odstavce 3 tohoto článku z přepravy vyloučena), podléhají placení dovozného,
 • zavazadla nesená na zádech (batohy, brašny apod.), je cestující povinen před nástupem do vozidla a během přepravy ze zad sejmout.

 

 1. přeprava nebezpečných věcí:
 • při přepravě osob nelze přepravovat nebezpečné věci s výjimkou přenosné ocelové láhve s kapalným topným plynem pro domácnost o celkové hmotnosti max. 10 kg, nádoby s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l a elektrického akumulátoru zajištěného proti zkratu a se zajištěnými odplyňovacími otvory. Ve vozidle lze přepravovat pouze jednu z těchto nebezpečných věcí. Cestující je povinen před nástupem do vozidla ohlásit přepravu této nebezpečné věci řidiči a umístit ji ve vozidle podle jeho pokynů,
 • osoby oprávněné k nošení střelné zbraně mohou vzít s sebou do vozidla zároveň se zbraní v přiměřeném množství náboje, pokud jsou uloženy v opascích na náboje, v loveckých brašnách a v podobných obalech.

 

 • Přeprava živých zvířat:

 

Jako zavazadlo může cestující vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, jsou-li celá uzavřena ve schránách s nepropustným dnem, a není-li jejich přeprava na obtíž cestujícím (např. zapáchají-li). Bez schrány je možno přepravovat ve vozidle jen psa. Cestující se psem bez schrány může nastoupit do vozidla jen s vědomím a souhlasem řidiče. Mimo dobu zvýšených nároků na přepravu může řidič dovolit přepravu psa každé velikosti za podmínek:

 

 1. pes má bezpečný náhubek a je držen na krátkém vodítku,
 2. v jednom vozidle se přepravuje nejvýše jeden pes, toto omezení neplatí, jde-li o dva psy, které s sebou do vozidla bere jeden cestující nebo o služební psy státních nebo městských ozbrojených složek nebo psa, který je průvodcem držitele průkazu ZTP-P,
 3. vodící pes nevidomého, resp. asistenční pes (průvodce držitele průkazu ZTP-P) nemusí být při přepravě vybaven náhubkem.

 

 • Věci vyloučené z přepravy:

 

 1. látky a předměty nebezpečné, výjimka viz. bod 1b),
 2. věci, které pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, příp. znečistit cestující nebo vozidlo (např. kelímek, termohrnek),
 3. věci, které svým zápachem, odpuzujícím vzhledem apod. by mohly být cestujícím na obtíž,
 4. předměty, jejichž celková hmotnost přesahuje 50 kg nebo jejich rozměry jsou větší než 50x60x80 cm, dále předměty ve tvaru desky větších rozměrů než 100x150 cm a předměty delší než 300 cm při průměru větším než 20 cm.

 

Čl. 9

Přepravní kontrola

 

 • Pověřená osoba dopravce se při přepravní kontrole prokazuje odznakem „REVIZOR“ a textem „MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA V OPAVĚ PŘEPRAVNÍ KONTROLA“ nebo průkazem kontrolora (čipová karta). Prováděním kontroly jízdních dokladů při nástupu cestujících do vozidla je pověřen také řidič dopravního prostředku.
 • Pověřenou osobou při přepravní kontrole může být též osoba pověřena Ministerstvem dopravy ČR, jakožto subjektu hradícího kompenzaci ztráty z poskytnuté slevy z jízdného dle Cenového výměru MF č. 02/2018.
 • Pověřená osoba dopravce je oprávněna rozhodnout o způsobu kontroly tarifní kázně např. usměrněním výstupu z dopravního prostředku dopravce určenými dveřmi.
 • Pověřená osoba je oprávněna uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému nebo vyžadovat od cestujícího prokázání totožnosti (osobní údaje) potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému pokud cestující nezaplatí na místě.

 

5) Výše přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu:

 1. cestující, který se neprokáže na výzvu pověřené osoby dopravce platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit jízdné, přirážku 1 500,-Kč a ostatní náklady (např. soudní a správní poplatky, poštovné apod.), nebo prokázat svoje osobní údaje pověřené osobě dopravce pro sepsání “Dohody s cestujícím” a setrvat ve vozidle po celou dobu projednávání jeho jízdy bez platného jízdního dokladu. V případě, že cestující zaplatí odpovídající jízdné a přirážku ve voze v hotovosti nebo do 7 kalendářních dnů ode dne zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu v předprodeji jízdenek Horní nám. 33, snižuje se přirážka na 700,-Kč,
 2. nemá-li cestující při kontrole platný jízdní doklad za zavazadlo, případně psa, je povinen zaplatit odpovídající dovozné a přirážku 100,-Kč, při nezaplacení se tato přirážka zvyšuje o náklady spojené s jejím vymáháním,
 3. prokáže-li cestující v předprodeji jízdenek nejpozději třetí pracovní den po zjištění jízdy bez platného nepřenosného jízdního dokladu jeho dodatečným předložením, že tento doklad byl v době kontroly platný, uhradí částku 30,-Kč,
 4. dodatečné předložení platného nepřenosného jízdního dokladu nelze uplatnit v případě, kdy částka dle bodu a) byla již uhrazena
 5. pokud cestující v rozporu se zákonem odmítne zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému a odmítne se prokázat osobními údaji (totožnost) - jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa, uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaného příslušným správním úřadem, je pověřená osoba oprávněna jednat v souladu s § 6 občanského zákoníku tak, aby byla zajištěna práva dopravce,
 6. ohrozí-li cestující porušením svých povinností řidiče, kontrolora nebo jinou pověřenou osobu dopravce, jedná se o přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

 

6)  Cestující je povinen předložit níže uvedené doklady k prokázání nároku na slevu ve výši 50% z obyčejného (plného) jízdného společně s kartou ODISka, v případě kontroly prováděné pověřenou osobou Ministerstva dopravy ČR.

 1. cestující ve věku do dovršení 15 let nepotřebují žádný doklad o věku,
 2. cestující od 15 do dovršení 18 let musí prokázat svůj věk úředně vydaným platným osobním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas), žákovským průkazem prokazující věk cestujícího nebo nově i průkazem ISIC. V žákovském průkazu musí být, v případě cestujících od 15 do 18 let, povinně vyplněno jméno, příjmení a datum narození a musí obsahovat aktuální fotografii cestujícího. K ostatním informacím uvedeným v žákovském průkazu nebude při kontrole věku přihlíženo. Žákovský průkaz a průkaz ISIC nemusí být platné, budou sloužit pouze pro identifikaci věku cestujícího.
 3. studenti od 18 do dovršení 26 let musí prokázat nárok na slevu platným žákovským průkazem s aktuální fotografií, jménem, příjmením a datem narození potvrzený školou (stejný, jako doposud) nebo nově i platným průkazem ISIC. Toto platí i pro všechny zahraniční studenty. V žákovském průkazu musí být, v případě cestujících od 18 do 26 let, povinně vyplněno jméno, příjmení, datum narození, platnost a potvrzení školy a musí obsahovat aktuální fotografii cestujícího.
 4. cestující od 65 let musí prokázat nárok na slevu řádně vydaným osobním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas). Při splnění této podmínky platí „seniorská“ sleva i pro všechny zahraniční občany ze zemí Evropské unie.

 

Čl. 10

Ochrana osobních údajů

 

1) Dle nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) EU 2016/679, dále též „Nařízení“ se společnost Městský dopravní podnik Opava, a.s. (IČ: 64610250), dále též „MDPO, a.s.“ nachází v pozici Zpracovatele osobních údajů. Správcem osobních údajů je společnost Koordinátor ODIS s.r.o., 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava (IČ: 64613895).

 

2) Informace o ochraně osobních údajů se vztahují na všechny osoby, které vstupují do prostor nebo vozidel MDPO, a.s. nebo které komunikují s příslušnými pracovníky MDPO, a.s. za účelem poskytování služeb MDPO, a.s. dále též „Subjekty osobních údajů“.

 

Účel zpracování osobních údajů

MDPO, a.s. jako zpracovatel osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem poskytování městské hromadné dopravy a s tím související činnosti a přepravní kontroly.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

pro plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

 • pro plnění smlouvy nebo plnění provedení opatření před uzavřením takové smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • pro ochranu práv a oprávněných zájmů MDPO, a.s., jako je ochrana osob a majetku MDPO, a.s., ochrana života a zdraví osob (např. provozování kamerových systémů),
 • ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

 

Poučení o právech subjektů osobních údajů týkajících se ochrany osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má cestující, jako subjekt osobních údajů tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na vysvětlení a opravu osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo na podání stížnosti k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

Způsob uplatnění práv

Máte možnost se obrátit na zákaznickou linku správce na tel. 596 116 308, kde Vám budou poskytnuty informace, jak může uplatnit své případné dotazy nebo námitky na zpracování osobních údajů. Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze některým z následujících způsobů: e-mailovou zprávou na: kodis@kodis.cz; písemnou doporučenou žádostí podanou na adresu: Koordinátor ODIS s.r.o., 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů MDPO,a.s.:
poverenec@mdpo.cz nebo 553 759 064.

 

Čl. 11

Ostatní ustanovení

 

 • Používání bezpečnostních a dorozumívacích a ovládacích zařízení.

 

Cestující smí těchto zařízení použít v případech:

 1. dát znamení k zastavení v zastávce na znamení,
 2. je-li nutno nouzově zastavit z vážných důvodů (např. nevolnost cestujícího, výtržnost ve vozidle apod.), upozorní ostatní cestující řidiče.

 

 • Na uložení nalezených věcí se lze dotázat u dopravce Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 98, tel: 553 759 075 - dispečink

 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 

 • Tyto Smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících a zavazadel u Městského dopravního podniku Opava, a.s. od 1. 7. 2021.
 • Výňatek podstatné části Smluvních přepravních podmínek je zveřejněn ve všech vozidlech dopravce a vybraných prostorách.
 • Úplné znění Smluvních přepravních podmínek je k dispozici pro nahlédnutí na pracovištích dopravce:
 • Dispečink – Bílovecká 98, Opava, tel.: 553 759 075
 • Předprodej jízdenek – Horní nám. 33 Opava, tel.: 553 712 521
 • http://www.mdpo.cz
 • Tyto Smluvní přepravní podmínky ruší Smluvní přepravní podmínky MDPO, a.s. ze dne 1. 7. 2019.

 

 

 

V Opavě dne 1. 7. 2021

 

Ing. Vladimír Schreier - předseda představenstva společnosti MDPO, a.s.  

 

© 2024 MDPO, a.s. | All rights reserved |