Modernizace trolejbusového parku v MDPO, a.s.

Název projektu:

MODERNIZACE TROLEJBUSOVÉHO PARKU V MDPO, a.s.

Registrační číslo:

CZ.1.10/1.3.00/01.00429

Žadatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Poskytovatel dotace:

Strukturální fondy EU, Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Datum ukončení projektu:

20.12.2010

Popis projektu:

Projekt MODERNIZACE TROLEJBUSOVÉHO PARKU V MDPO, a.s, je realizovaný v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, oblast podpory 1.3. Rozvoj dopravní obslužnosti, dílčí oblast podpory 1.3.2. Nákup dopravních prostředků veřejné dopravy. Předmětem projektu je nákup šesti trolejbusů, z toho 4 klasických nízkopodlažních trolejbusů 12 m standardní provedení a 2 nízkopodlažních trolejbusů 12 m s pomocným dieselagregátem (duobusů). Dieselagregát – pomocný agregát na naftový pohon musí splňovat ekologické normy EURO 4 nebo vyšší. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění dopravní infrastruktury MHD v Opavě, a to modernizací vozového parku trolejbusů. Realizací projektu dojde od nového jízdního řádu 12.12.2010 ke zvýšení počtu garantovaných nízkopodlažních trolejbusových spojů .

Nové trolejbusy v MDPO, a.s.

Dne 25.6.2010 proběhlo v areálu MDPO, a.s. předání 4 trolejbusů Škoda 26 Tr Solaris dodaných firmou Škoda Electric, a.s. 27.10.2010 Městský dopravní podník Opava, a.s. převzal dva trolejbusy Škoda 26 Tr Solaris s pomocným dieselagregátem. Tato vozidla jsou součástí dodávky 6 ks trolejbusů, která je spojená s projektem „Modernizace trolejbusového parku v MDPO, a.s.“, jenž byl zpracován a předložen ke schválení v rámci výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (ROP).

V souladu se schválenou „Strategií rozvoje MDPO,a.s. na léta 2007-2010“, s cílem dosáhnout do roku 2010 padesáti procentního podílu nízkopodlažních vozidel, vedení společnosti rozhodlo, že se bude ucházet o možnost získat evropské finance na obnovu vozového parku prostřednictvím kvalitně zpracovaného projektu v intencích výzvy z ROPu.

V rámci projektu bylo pořízeno 6 ks trolejbusů, z toho dva trolejbusy jsou vybaveny pomocným dieselagregátem.

Projekt byl zpracován zaměstnanci MDPO, a.s. ve spolupráci s Hospodářskou rozvojovou agenturou Třinecka, s.r.o. a navazoval na obdobný společně úspěšně realizovaný projekt „Modernizace a rozvoj městské hromadné dopravy v Opavě“, který byl spolufinancován ze Společného regionálního operačního programu (SROP).

Projekt vedený v programu ROP pod registračním číslem CZ.1.10/1.3.00/01.00429 byl usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko č. 27/249 ze dne 24.6.2009 doporučen k realizaci a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, tzn., že pořízení těchto trolejbusů je spolufinancováno Evropskou unií z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Celková cena pořizovaných 6 ks trolejbusů činí 61.130.000,- Kč, spolufinancování Evropské unie je ve výši 24.000.000,- Kč.

Vozidla byla osazena a dovybavena jednotlivými prvky používanými MDPO, a.s. jako je firemní označení vozidel, odbavovací systém apod. a postupně zaváděna do provozu, kde nahradila ve stejném počtu již dosloužilá stará vozidla typu Škoda 14 Tr. Začala novou číselnou řadu pro evidenci vozidel, tzn. byla označena čísly 301 - 306.

Městský dopravní podnik Opava, a.s. v roce 2010 uspěl s dalším projektem financovaným z prostředků Evropské unie - "Modernizace autobusového parku v MDPO, a.s." v rámci kterého pořídí v letech 2011 až 2012 celkem 12 kusů plně nízkopodlažních autobusů pro městskou hromadnou dopravu osob. Tato vozidla budou vybavena motorem splňujícím emisní limity EEV, díky čemuž dojde k výraznému snížení emisí.

V Opavě dne 06.12.2010

odkaz na video ZDE