Předprodej jízdenek
  • Kontaktní místo - Horní nám. 33, 746 01 Opava, telefon: 553 712 521
  • Provozní doba: Po - Pá 7:30 - 17:30 h
  • V předprodeji získáte informace o přepravě, vyřízení a pořízení čipových karet, které umožňují levnější přepravu osob v MHD.

Jednotlivé jízdenky

Časové jízdenky

Čipová karta

Tarifní podmínky

Přepravní podmínky

Přepravní kontrola

HOTOVOSTNÍ PLATBA

ELEKTRONICKÁ PENĚŽENKA

13 Kč
18 Kč - přestupní jízdenka
8 Kč
10 Kč - přestupní jízdenka
8 Kč
12,20 Kč
3,70 Kč - přestupní jízdné do 30 minut - doplatek k plnému jízdnému 12,20 Kč
7,20 Kč
1,90 Kč - přestupní tarif do 30 minut - doplatek k zlevněnému jízdnému 7,20 Kč
7,20 Kč

ČASOVÉ JÍZDENKY

ODIS 7-denní nezlevněná     191 Kč    
ODIS 30-denní nezlevněná     398 Kč    
ODIS 30-denní 6 - 15 let     149 Kč    
ODIS 30-denní studenti     199 Kč    
ODIS 30-denní důchodci     298 Kč    
ODIS 90-denní nezlevněná     1072 Kč  
ODIS 90-denní 6 - 15 let     400 Kč  
ODIS 90-denní studenti     534 Kč  
ODIS 90-denní důchodci     803 Kč  
ODIS-180 denní nezlevněné     2029 Kč
ODIS-365 denní nezlevněné     3781 Kč
ODIS-5 měsíční 6-15 let 1)     610 Kč
ODIS-5 měsíční student 1)     815 Kč
1) 5-měsíční jízdenka platí pro období září - leden a únor - červen
 
ODIS  365-denní dárce krve   600 Kč
ODIS  7-denní nezlevněné
  191 Kč
ODIS  30-denní nezlevněné
  501 Kč
ODIS  180-denní nezlevněné
  3006 Kč
ODIS  365-denní nezlevněné
  6012 Kč
ODIS 7-denní nezlevněná     245 Kč    
ODIS 30-denní nezlevněná     510 Kč    
ODIS 30-denní 6 - 15 let     190 Kč    
ODIS 30-denní studenti     255 Kč    
ODIS 30-denní důchodci     381 Kč    
ODIS 90-denní nezlevněná     1378 Kč  
ODIS 90-denní 6 - 15 let     516 Kč  
ODIS 90-denní studenti     688 Kč  
ODIS 90-denní důchodci     1032 Kč  
ODIS-180 denní nezlevněné     2601 Kč
ODIS-365 denní nezlevněné     4848 Kč
ODIS-5 měsíční 6-15 let 1)     781 Kč
ODIS-5 měsíční student 1)     1044 Kč
1) 5-měsíční jízdenka platí pro období září - leden a únor - červen
 
ODIS  365-denní dárce krve   600 Kč
ODIS  7-denní nezlevněné
  245 Kč
ODIS  30-denní nezlevněné
  642 Kč
ODIS  180-denní nezlevněné
  3852 Kč
ODIS  365-denní nezlevněné
  7704 Kč

Tarifní podmínky

1. Obecné tarifní podmínky

Jednotlivé jízdné:

Jízdné je placeno odečtem z elektronické peněženky v čipové kartě, nebo v hotovosti vhozením mincí do prodejního automatu ve vozidle MHD.

Hromadné jízdné - nákup hromadné jízdenky (pro skupiny 4 a více cestujících podle typu jízdného) hlásí cestující řidiči předem a řídí se jeho pokyny.

• Jízdné pro jednotlivou jízdu placené z elektronické peněženky je „Tarifem“ zvýhodněno oproti platbě v hotovosti do prodejního automatu.

• Ćipovou kartu ODISka s profilem anonymní ve formě elektronické peněženky lze používat bez omezení pro placení kterýmkoliv cestujícím. To neplatí pro Osobní ODISku, která je nepřenosná.

• Prodejní automat přijímá mince v hodnotě 1, 2, 5, 10, 20 Kč a jejich přeplatek nevrací. Placení lze sloučit s jiným cestujícím.

Přestupní tarif při placení  z elektronické peněženky - při druhém odbavení v dalším vozidle, pokud se toto uskuteční v době do 30 min. od nástupu do prvního vozidla (za podmínky, že zůstatek v el. peněžence je minimálně ve výši nepřestupní jízdenky daného typu jízdného) je aktivován přestupní tarif automaticky. Přestupní tarif platí pouze pro držitele čipové karty ODISky.

Přestupní tarif při placení  v hotovosti – přestupní jízdenka platí také při jízdě v dalším vozidle, pokud se nástup do tohoto vozidla uskuteční v době do 30 min. od jejího zakoupení v prvním vozidle (platnost je vyznačena na přestupní jízdence). Cestující při nástupu do dalšího vozidla předkládá řidiči přestupní jízdenku ke kontrole.
Přestupní tarif nelze uplatnit (ani v jednom z uvedených způsobů) při jízdě na hromadnou jízdenku.

Totéž platí u všech druhů dovozného - zavazadlo, pes.

• V případě nefunkčnosti čipové karty nebo odbavovacího zařízení ve vozidle, při platbě z elektronické peněženky v čipové kartě, je cestující povinen uhradit jízdné nebo dovozné v hotovosti.

Časové jízdné:

Časová jízdenka v čipové kartě, platná po dobu a na zóny, na které byla v předprodeji aktivována.

• Čipové karty s aktivovaným časovým jízdným jsou nepřenosné, jako časové jízdné je může používat pouze cestující, jehož fotografie je natisknuta na povrchu karty. Pouze čipová karta ODISka s profilem anonymní je přenosná také s aktivovaným přenosným časovým jízdným.

• Nedílnou součástí časové jízdenky je kupón (potvrzující nákup dlouhodobé časové jízdenky), který slouží pro kontrolu platnosti časové jízdenky v případě, kdy čipová karta nekomunikuje se čtecím zařízením ve vozidle nebo revizorskou čtečkou při přepravní kontrole. Rovněž slouží jako kontrolní doklad u jiných dopravců na linkách zapojených v ODIS.

 

2. Zlevněné jízdné

Nárok na zlevněné jízdné mají:

a) jednotlivé jízdné (jízdné placené v hotovosti nebo z elektronické peněženky)

• děti a mladiství od 6 do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin)

b) časové jízdné

• děti a mladiství od 6 do dovršení 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin),

• žáci základních a středních škol a studenti vysokých škol s výjimkou studentů trvale výdělečně činných,

• důchodci starobní a invalidní pro invaliditu třetího stupně do 70 let.

c) 365-ti denní časové jízdné od 1.1. do 31.12. daného kalendářního roku

• držitelé zlaté Jánského plakety (kteří tohoto ocenění dosáhli do 31.12.2004),

 

3. Bezplatně se přepravují

• děti do dovršení 6 let; přeprava je povolena pouze za doprovodu osoby starší deseti let,

cestující nad 70 let věku na základě nahrané bezplatné časové jízdenky (na období 365 dnů) v čipové kartě ODISka,

• držitelé průkazu ZTP,

• držitelé průkazu ZTP-P včetně průvodce, osoby nebo psa, včetně invalidního vozíku - v tomto případě platí stejné podmínky jako pro přepravu dětských kočárků,

• držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem českého svazu bojovníků za svobodu a proti fašismu, kteří jsou držiteli Osvědčení dle zákona č. 255/46 Sb. nebo potvrzení ministerstva národní obrany o účasti v I. a II. odboji, držitelé průkazů vydaných Konfederací politických vězňů české republiky, držitelé průkazů vydaných ústřední radou Svazu PTP - VTNP – na základě aktivované čipové karty ODISka nebo celostátně platného průkazu člena Svazu,

• příslušníci PČR a strážníci městské policie v uniformě včetně služebních psů,

• kočárek s dítětem do 6 let věku (případně s více dětmi do 6 let věku), resp. saně s dítětem do 6 let věku,

• zavazadlo do rozměru 30x40x60 cm, předmět tvaru v válce do délky 150 cm a průměru 10 cm, předmět tvaru desky do rozměru 5x80x100 cm, přičemž tyto velikosti nesmějí být překročeny ani jediným rozměrem,

• nákupní taška na kolečkách,

• jedna ocelová láhev s kapalným topným plynem do hmotnosti 2 kg,

• jeden pár lyží s holemi, rýsovací prkno, tubus na výkresy, kočárek typu golfové hole,

• jeden smuteční věnec,

• hudební nástroje.

 

4. Pořízení čipové karty

Čipové karty ODISky se pořizují v předprodeji MDPO, a.s., Horní náměstí 33, Opava, tel: 553 712 521. Poplatek za vydání ODISky činí 130 Kč včetně DPH. Na tyto čipové karty se vztahují Pomínky pro vydávání a využívání ODISky.

V Opavě dne 31.1.2018

Nahoru

Smluvní přepravní podmínky

Městský dopravní podnik Opava, a.s.
v souladu se zákonem č . 111/1994., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád) vydává:
 
Smluvní přepravní podmínky
 
Čl. 1 Všeobecná ustanovení
1. Smluvní přepravní podmínky Městského dopravního podniku Opava, a.s. (dále jen dopravce) platí pro pravidelnou přepravu osob a zavazadel a stanovují podmínky pro tuto přepravu, odpovědnost dopravce a práva a povinnosti cestujících.
2. Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy povinen dodržovat podmínky Přepravního řádu, těchto Smluvních přepravních podmínek a Tarifu pro přepravu cestujících.
3. Řidič nebo jiná pověřená osoba dopravce vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.
4. Dopravce informuje cestující o dopravě a jejich změnách ve veřejných sdělovacích prostředcích, zastávkových zařízeních a dopravních prostředcích. Komplexní informace o dopravě podává dispečink MHD Bílovecká ul. 98, tel. 553 759075.
 
Čl. 2 Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob
1) Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije své právo k přepravě tím, že nastoupí do vozidla předními nástupními dveřmi a při vstupu do vozidla si zakoupí za hotové mince nebo z čipové karty ve formě elektronické peněženky (dále jen el. peněženka) příslušnou jízdenku (plnou nebo zlevněnou, dovozné), nebo přiložením čipové karty ve formě časové jízdenky (dále jen časová jízdenka) ke čtecímu zařízení označí přepravu.
2) Přepravní smlouva je rovněž uzavřena, jestliže cestující využije své právo k přepravě z jízdního dokladu (časová jízdenka ODIS vydaná jiným dopravcem - dále jen časová jízdenka ODIS) tím, že nastoupí do vozidla předními dveřmi a při nástupu se prokáže platným jízdním dokladem řidiči vozidla.
3) Právo na přepravu má cestující jen tehdy:
a) není-li vozidlo plně obsazeno (o obsazení vozidla rozhoduje řidič),
b) splňuje-li tarifní podmínky pro přepravu cestujících (platný jízdní doklad),
c) splňuje-li ustanovení Přepravního řádu a Smluvních přepravních podmínek.
4) Práva z přepravní smlouvy o přepravě osob uplatňuje cestující u dopravce, u něhož skutečnost zakládající uplatnění práva z přepravní smlouvy o přepravě osob nastala:
a) ve věci přepravy: • úsek dopravně-technický Městského dopravního podniku Opava, a.s. Bílovecká 98 a to na základě bezprostředního zápisu skutečnosti zakládající uplatnění práva - u řidiče vozidla dopravce,
b) ve věci přepravní kontroly, tarifu, jízdného a dovozného: • úsek předprodeje Městského dopravního podniku Opava, a.s. Horní nám. 33,
c) ve věci pořízení si čipové karty, předplatného a slev: • úsek předprodeje Městského dopravního podniku Opava, a.s. Horní nám. 33.
 
Čl. 3 Jízdní doklad
1) Cestující je povinen po celou dobu trvání přepravy mít u sebe platný jízdní doklad, jímž se při kontrole jízdních dokladů prokazuje.
2) Platným jízdním dokladem je:
a) jízdenka pro jednotlivou jízdu, zakoupena při vstupu do vozidla za hotové mince nebo z el. peněženky v čipové kartě,
b) hromadná jízdenka pro jednotlivou jízdu, zakoupena při vstupu do vozidla za hotové mince nebo z el. peněženky v čipové kartě,
c) platná časová jízdenka v čipové kartě, přičemž jízdenka platí odpovídající době a druhu a zónám, na které byla oživena a při vstupu do vozidla byla označena čtecím zařízením, je potřeba mít rovněž kupón - doklad o nabití časové jízdenky, pro potřeby prokázání platnosti u řidiče v případě nefunkčnosti čtecího zařízení. Obdobně platí i časové jízdenky ODIS vydané u jiných dopravců,
d) průkaz opravňující k bezplatné přepravě,
e) přestupní jízdenka uhrazená v hotovosti v jiném vozidle, platná v době nástupu do vozidla a předložená řidiči ke kontrole.
3) Neplatný jízdní doklad:
a) uplynula-li doba jeho platnosti,
b) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti,
c) je-li použit neoprávněnou osobou,
d) obsahuje údaje, které neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny
e) není originálem
f)  jízdní doklad, který opravňuje k přepravě jen ve spojení s jiným dokladem je neplatný, jestliže se cestující tímto jiným dokladem neprokáže
g) je používán bez vyžadované fotografie
h) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené vyhlášenými přepravními podmínkami, tarifem nebo zvláštním tarifem.
Neplatný jízdní doklad je pověřená osoba oprávněna odebrat v případech v odstavci 3. bodech a,b,c,d,e,g. Pověřená osoba je povinna vydat cestujícímu písemné potvrzení o odebrání neplatného jízdního dokladu.
 
Čl. 4. Placení jízdného, dovozného a přirážek
1) Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného a dovozného za přepravu ručních zavazadel (psů) a tarifní podmínky jsou stanoveny rozhodnutím představenstva společnosti na základě tarifu, schváleného radou Magistrátu města Opavy a tarifu ODIS.
2) Podmínky prodeje jízdních dokladů - viz Tarifní podmínky.
3) Cestující je povinen před nástupem do vozidla si připravit mince v hodnotě jízdného k odbavení v automatu, nebo čipovou kartu k odbavení ve čtecím zařízení, případně jízdní doklad (platnou časovou jízdenku ODIS) k prokázání se řidiči vozidla.
4) Při nástupu cestujícího do vozidla se psem (na vodítku a s náhubkem) nebo se zavazadlem podléhajícím placení dovozného je cestující povinen zakoupit další jízdenku(dovozné) v ceně, stanovené pro příslušnou přepravu tarifem.
5) V případě nefunkčnosti čipové karty nebo odbavovacího zařízení ve vozidle, při platbě z elektronické peněženky v čipové kartě, je cestující povinen uhradit jízdné nebo dovozné v hotovosti.
6) Vracení jízdného:
a) jízdné za jednotlivou jízdu se nevrací,
b) cestující má právo na vrácení jízdného zaplaceného za nevyužitou nebo jen částečně využitou dlouhodobou časovou jízdenku z důvodu, které jsou na straně cestujícího. Cestujícímu bude 
    vrácena poměrná částka za celé nevyužité dny. Nárok na vrácení jízdného má pouze držitel vrácené jízdenky (nebo zákonný zástupce) po předložení dokladu totožnosti.
   NÁROK NELZE UPLATNIT ZPĚTNĚ.
  • vrácení jízdného se provádí na základě ověření platnosti originálu nevyužité jízdenky v příslušné databázi
  • v případě uplatnění práva na vrácení jízdného z pozůstalosti, bude jízdné vráceno na základě notářského rozhodnutí, a to od data úmrtí
  • za vrácení jízdného se účtuje manipulační poplatek 100,- Kč za každou vrácenou jízdenku
  • vrácení jízdného je možné uplatnit pouze u dopravce, u kterého bylo jízdné zakoupeno.
 c) cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá právo na vrácení jízdného.
7) Vystavení náhradního dokladu pro dlouhodobé časové jízdné:
  • při ztrátě nepřenosné dlouhodobé časové jízdenky časové (DČJ) nebo jejím zničení, má cestující nárok na vystavení náhradního dokladu po předložení BČK, ke které bylo DČJ vydáno.
  • Cestující je povinen nárokovat náhradní doklad pouze u dopravce, u kterého si DČJ zakoupil!
  • Za vystavení náhradního dokladu si dopravce účtuje manipulační poplatek ve výši 100,- Kč
8) Výše přirážky za porušení přepravních podmínek činí 100,- Kč, a to v případě, kdy cestující, úmyslně, z nedbalosti, případně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek znečistil vozidlo nebo jiné zařízení dopravce. Cestující je povinen zaplatit náklady spojené s odstraněním způsobených následků.
 
Čl. 5 Přeprava dětských kočárků
1) Cestující s dětským kočárkem může nastoupit a vystoupit jen s vědomím a souhlasem řidiče (před nástupem do vozidla), a to jen určenými dveřmi, průjezd kočárku vozidlem není dovolen. Ve vozidle smí být přepravován jeden dětský kočárek, řidič může výjimečně povolit přepravu dalších kočárků.
2) Dětský kočárek se přepravuje ve vyhrazeném prostoru, označeném u vnější strany dveří symbolem kočárku. Cestující je povinen zajistit kočárek proti samovolnému pohybu a být u něho po celou dobu přepravy.
3) Dopravce nebo řidič vozidla je oprávněn přepravu dětského kočárku odmítnout, jestliže frekvence cestujících tuto přepravu neumožňuje.
4) Přeprava jízdních kol v dopravních prostředcích MDPO, a.s. je zakázána.
 
Čl. 6 Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přeprava osob na vozíku pro invalidy
1) Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace místo uvolnit.
2) Cestující v městské hromadné dopravě je povinen na pokyn pověřené osoby dopravce uvolnit další místo k sezení pro cestujícího, který to vyžaduje vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu.
3) Přepravu osob na vozítku pro invalidy je možné uskutečnit pouze v nízkopodlažních vozidlech MHD (označených logem), s vědomím a souhlasem řidiče. Při nástupu je osoba na vozítku pro invalidy nebo osoba doprovázející povinna oznámit řidiči místo výstupu.
Přeprava osoby na elektrickém vozítku je možná pouze ve vozidlech vybavených nájezdovou plošinou. S nájezdovou plošinou smí manipulovat pouze řidič vozidla a to na požádání přepravované osoby nebo osoby doprovázející.
4) Cestující se při nástupu do nízkopodlažních vozidel řídí mezinárodním symbolem přístupnosti. Nástup invalidního vozíku pomocí nájezdové rampy je možný až po skončení nástupu ostatních cestujících, pro výstup platí opačný postup.
5) Výstup předními dveřmi se povoluje držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP-P, cestujícím se zjevně sníženou pohyblivosti (noha se sádrovým obvazem, berle, atp.)
6) Spoje realizované nízkopodlažními vozidly a zastávky s nástupní hranou přizpůsobenou pro nástup do těchto vozidel jsou vyznačeny v jízdních řádech
 
Čl. 7 Vztahy mezi dopravcem a cestujícím
1) Povinností dopravce při poskytování přepravních služeb je zejména:
a) podávání informací o jízdních řádech, o tarifu a o vyhlášených smluvních přepravních podmínkách,
b) zveřejňování alespoň podstatné části vyhlášených přepravních podmínek a tarifu,
c) udržovat pořádek a čistotu ve vozidle,
d) znovuzastavení každého třetího vozidla v úrovni označení zastávky(dvě stání), stojí-li v zastávce více vozidel. Znovuzastavení každého vozidla v úrovni označení zastávky v případě, že se v
    zastávce nachází osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba se slepeckou holí.
2) Povinnosti cestujících:
a) mít při přepravě platný jízdní doklad, přepravuje-li zavazadla nebo živá zvířata, musí mít platný jízdní doklad i pro ně, pokud se nepřepravují bezplatně,
b) připravit si čipovou kartu před nástupem do vozidla k jejímu bezprostřednímu označení resp. k odbavení,
c) přichystat si drobné mince (od nominální hodnoty 1,- Kč až 20,- Kč) v hodnotě placeného jízdného, v případě, že použije odbavení v hotovosti, případný přeplatek automat nevrací, placení lze
    sloučit s jiným cestujícím,
d) připravit si jízdní doklad (časovou jízdenku ODIS) k prokázání se řidiči vozidla,
e) přesvědčit se o řádném a správném odbavení nebo platnosti svého jízdního dokladu,
f) po splnění tarifních podmínek je cestující povinen se za jízdy držet,
g) uposlechnout a dbát pokynů a příkazů pověřených osob dopravce udílených k zajištění bezpečné, klidné a plynulé dopravy,
h) používat zařízení ve vozidle jen k účelu tomu určenému. znamení pro výstup musí cestující dávat včas, aby mohl řidič bezpečně zareagovat
i) v případě mimořádné události, pádu cestujícího ve vozidle se zraněním nebo škodou na majetku cestujícího nebo zařízení vozidla, je přímý účastník takové události (případně jiný cestující)
   povinen takovou událost neprodleně nahlásit řidiči vozidla a spolupracovat s řidičem při řešení následků.
3) Cestujícím není dovoleno:
a) mluvit za jízdy na osobu řídící vozidlo,
b) otevírat za jízdy dveře vozidla,
c) vystupovat nebo nastupovat, dává-li řidič zvukovou nebo světelnou návěst “Nenastupujte, nevystupujte” a nastupovat do vozidla, který je plně obsazen,
d) vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat z vozidla,
e) za jízdy vystupovat z vozidla nebo nastupovat do něj nebo se z něj vyklánět,
f) zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro osoby řídící nebo doprovázející vozidlo nebo v prostoru, který znemožňuje osobě řídící vozidlo bezpečný výhled z vozidla,
g) bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla,
h) kouřit ve vozidle nebo používat elektronickou cigaretu
i) stát, klečet, ležet na sedadle, odkládat znečištěné věci a živá zvířata na sedadla,
j) chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat ostatní cestující jiným nevhodným chováním,
k) obtěžovat jakýmkoli jiným způsobem ostatní cestující,
l) konzumovat zmrzlinu, potraviny, poživatiny a nápoje, které by mohly znečistit oděv ostatních cestujících nebo vozidlo,
m) znečišťovat a poškozovat vozidlo a zařízení v něm instalovaná, jakož i prostory a zařízení pro cestující,
n) uvádět bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle,
o) ve vozidlech a prostorách dopravce veřejnosti přístupných vykonávat činnosti, které se považuji za podnikání, bez předchozího písemného souhlasu dopravce (např. prodej novin, občerstvení, nabízení dalších služeb),
p) brát s sebou do vozidla věc, která nesmí být obsahem zavazadla,
q) zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo zastávku, smí cestující vystoupit případně nastoupit jen se souhlasem řidiče
4) Pověřená osoba dopravce je oprávněna vyloučit z přepravy:
a) cestujícího vykazujícího známky chování osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a cestujícího, který mimořádně znečištěným oděvem nebo obuvi anebo z jiných důvodů může být cestujícím na obtíž,
b) cestujícího, který se na výzvu oprávněné osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku,
c) cestujícího, který ohrožuje bezpečnost provozu, svou vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících,
d) cestujícího, který přes upozornění pověřené osoby dopravce nedodržuje Přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, porušuje ustanovení Smluvních přepravních podmínek, znečišťuje vozidlo, svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo cestující jinak obtěžuje,
e) zavazadla cestujícího, nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné přepravy nebo ohrožují-li zdraví cestujících nebo jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky,
f) cestujícího s kolečkovými bruslemi na nohou,
g) děti do dovršení 6-ti let věku bez doprovodu osoby starší 10-ti let.
 
Čl. 8 Podmínky přepravy zavazadel
1) Zavazadla:
a) ruční zavazadla:
• cestující si smí vzít s sebou do vozidla nejvýše tři zavazadla. Vyžaduje-li to bezpečnost nebo pohodlí cestujících, musí být zavazadlo uloženo podle pokynů řidiče. Dohled na zavazadla přísluší pouze cestujícímu,
• zavazadla o větším počtu kusů než je uvedeno v tomto článku nebo zavazadla, která i jen jedním rozměrem překročí hranici 30x40x60 cm (pokud nejsou podle odstavce 3 tohoto článku z přepravy vyloučena), podléhají placení dovozného,
• zavazadla nesená na zádech (batohy, brašny apod.), je cestující povinen před nástupem do vozidla a během přepravy ze zad sejmout.
b) přeprava nebezpečných věcí:
• při přepravě osob nelze přepravovat nebezpečné věci s výjimkou přenosné ocelové láhve s kapalným topným plynem pro domácnost o celkové hmotnosti max. 10 kg, nádoby s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l a elektrického akumulátoru zajištěného proti zkratu a se zajištěnými odplyňovacími otvory. Ve vozidle lze přepravovat pouze jednu z těchto nebezpečných věcí. Cestující je povinen před nástupem do vozidla ohlásit přepravu této nebezpečné věci řidiči a umístit ji ve vozidle podle jeho pokynů,
• osoby oprávněné k nošení střelné zbraně mohou vzít s sebou do vozidla zároveň se zbraní v přiměřeném množství náboje, pokud jsou uloženy v opascích na náboje, v loveckých brašnách a v podobných obalech.
2) Přeprava živých zvířat:
Jako zavazadlo může cestující vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, jsou-li celá uzavřena ve schránách s nepropustným dnem, a není-li jejich přeprava na obtíž cestujícím (např. zapáchají-li). Bez schrány je možno přepravovat ve vozidle jen psa. Cestující se psem bez schrány může nastoupit do vozidla jen s vědomím a souhlasem řidiče. Mimo dobu zvýšených nároků na přepravu může řidič dovolit přepravu psa každé velikosti za podmínek:
a) pes má bezpečný náhubek a je držen na krátkém vodítku,
b) v jednom vozidle se přepravuje nejvýše jeden pes, toto omezení neplatí, jde-li o dva psy, které s sebou do vozidla bere jeden cestující nebo o služební psy státních nebo městských ozbrojených složek nebo psa, který je průvodcem držitele průkazu ZTP-P.
c) vodící pes nevidomého resp. asistenční pes (průvodce držitele ZTP-P) nemusí být při přepravě vybaven náhubkem.
3) Věci vyloučené z přepravy:
a) látky a předměty nebezpečné, výjimka viz. bod 1b),
b) věci, které pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, příp. znečistit cestující nebo vozidlo(např. kelímek, termohrnek),
c) věci, které svým zápachem, odpuzujícím vzhledem apod. by mohly být cestujícím na obtíž,
d) předměty, jejichž celková hmotnost přesahuje 50 kg nebo jejich rozměry jsou větší než 50x60x80 cm, dále předměty ve tvaru desky větších rozměrů než 100x150 cm a předměty delší než 300 cm při průměru větším než 20 cm.
 
Čl. 9 Přepravní kontrola
1) Pověřená osoba dopravce se při přepravní kontrole prokazuje odznakem "REVIZOR" a textem "MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA V OPAVĚ PŘEPRAVNÍ KONTROLA" nebo průkazem kontrolora(čipová karta). Prováděním kontroly jízdních dokladů při nástupu cestujících do vozidla je pověřen také řidič dopravního prostředku.
2) Pověřená osoba dopravce je oprávněna rozhodnout o způsobu kontroly tarifní kázně např. usměrněním výstupu z dopravního prostředku dopravce určenými dveřmi.
3) Pověřená osoba je oprávněna uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému nebo vyžadovat od cestujícího prokázání totožnosti (osobní údaje) potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému pokud cestující nezaplatí na místě.
4) Výše přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu:
a) cestující, který se neprokáže na výzvu pověřené osoby dopravce platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit jízdné, přirážku 1500,-Kč a ostatní náklady (např. soudní a správní poplatky, poštovné apod.), nebo prokázat svoje osobní údaje pověřené osobě dopravce pro sepsání “Dohody s cestujícím” a setrvat ve vozidle po celou dobu projednávání jeho jízdy bez platného jízdního dokladu. V případě, že cestující zaplatí odpovídající jízdné a přirážku ve voze v hotovosti nebo do 7 kalendářních dnů ode dne zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu v předprodeji jízdenek Horní nám. 33, snižuje se přirážka na 700,-Kč.
b) nemá-li cestující při kontrole platný jízdní doklad za zavazadlo, případně psa, je povinen zaplatit odpovídající dovozné a přirážku 100,- Kč, při nezaplacení se tato přirážka zvyšuje o náklady spojené s jejím vymáháním,
c) prokáže-li cestující v předprodeji jízdenek nejpozději třetí pracovní den po zjištění jízdy bez platného nepřenosného jízdního dokladu jeho dodatečným předložením, že tento doklad byl v době kontroly platný, uhradí částku 30,-Kč
d) dodatečné předložení platného nepřenosného jízdního dokladu nelze uplatnit v případě, kdy částka dle bodu a) byla již uhrazena. 
e) pokud cestující v rozporu se zákonem odmítne zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému a odmítne se prokázat osobními údaji (totožnost) - jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa, uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaného příslušným správním úřadem, je pověřená osoba oprávněna jednat v souladu s § 6 občanského zákoníku tak, aby byla zajištěna práva dopravce,
f) ohrozí-li cestující porušením svých povinností řidiče, kontrolora nebo jinou pověřenou osobu dopravce, jedná se o přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
 
Čl. 10 Ostatní ustanovení
1) Používání bezpečnostních a dorozumívacích a ovládacích zařízení.
Cestující smí těchto zařízení použít v případech:
a) dát znamení k zastavení v zastávce na znamení,
b) je-li nutno nouzově zastavit z vážných důvodů (např. nevolnost cestujícího, výtržnost ve vozidle apod.), upozorní ostatní cestující řidiče.
2) Na uložení nalezených věcí se lze dotázat u dopravce Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 98, tel.: 553 759075 - dispečink
 
Čl. 11 Závěrečná ustanovení
1) Tyto Smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících a zavazadel u Městského dopravního podniku Opava, a.s. od 1.6.2013.
2) Výňatek podstatné části Smluvních přepravních podmínek je zveřejněn ve všech vozidlech dopravce a vybraných prostorách.
3) Úplné znění Smluvních přepravních podmínek je k dispozici pro nahlédnutí na pracovištích dopravce:
Dispečink - Bílovecká 98, Opava, tel.: 553 759075 Předprodej jízdenek - Horní nám. 33 Opava, tel.: 553 712 521
4) Tyto Smluvní přepravní podmínky ruší Smluvní přepravní podmínky MDPO, a.s. ze dne 1.6.2013.
 
V Opavě dne 1. dubna 2016
Adam Ludvík Kwiek
předseda představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Nahoru

Odbavovací systém

Autobusy a trolejbusy MHD v Opavě jsou vybaveny odbavovacím systémem fy EM TEST. Toto zařízení je umístěno ve vozidle u předních dveří (nástup je povolený pouze předními dveřmi) a slouží k označení časové jízdenky (měsíčníku) nebo k zakoupení jízdenky.

Nosičem časové jízdenky je čipová karta, která po přiložení k čtecímu zařízení ve vozidle komunikuje s palubním počítačem odbavovacího systému. Čipová karta může plnit funkci elektronické peněženky. Po vložení (nabití) libovolné částky v předprodeji jízdenek pak slouží k zakoupení jízdenky ve vozidle. Odbavovací systém rovněž umožňuje zakoupení jízdenky v hotovosti přímo ve vozidle. 

                                               

Pořízení čipové karty:

V předprodeji jízdenek na Horním nám. v Opavě.

                                           
                                               
                                               

Výhody čipové karty:

a)Nosič časové jízdenky

b)    Elektronická peněženka     

- výhodnější jízdné než v hotovosti

- využití přestupního tarifu pro druhou jízdu

- odpadá potřeba mít u sebe drobné mince

c)      Rychlejší a pohodlnější odbavení

                                             

Popis základních způsobů odbavení cestujících při nástupu do vozidla:

Cestující je před svým odbavením (zakoupení jízdenky nebo přiložení čipové karty) ve vozidle povinen zkontrolovat, zda je odbavovací systém připraven k odbavování, tzn žádné tlačítko na displeji čtečky pro volbu typu jízdného nesmí svítit červeně.

Odbavení na časovou jízdenku v čipové kartě (ČK)

Při nástupu do vozidla cestující přiloží svoji čipovou kartu ke čtecímu zařízení. Na obrazovce se zobrazí potvrzení o odbavení a zazní zvukový signál. Papírová jízdenka se nevydává. Přepravní kontrole se cestující prokazuje ČK.

Zakoupení jízdenky z elektronické peněženky (EP)

- pro oprávněného držitele karty

Při nástupu do vozidla cestující přiloží čipovou kartu ke čtecímu zařízení. Na obrazovce se zobrazí potvrzení o odbavení a zazní zvukový signál. Cestující odebere z tiskárny papírovou jízdenku, která slouží jako doklad při přepravní kontrole.
V případě dokupování další jízdenky z EP (za spolucestujícího, zavazadlo) zvolí cestující na displeji požadovaný typ jízdného a přiloží čipovou kartu.

Zakoupení přestupní jízdenky z elektronické peněženky

Při nástupu do druhého vozidla v době do 30 min. od doby zakoupení jízdenky v prvním vozidle, přiloží cestující čipovou kartu ke čtecímu zařízení. Odbavovací systém automaticky přestup rozpozná a vydá přestupní jízdenku za výhodnější přestupní tarif, která slouží jako jízdní doklad v tomto vozidle při přepravní kontrole. Z čipové karty ODISky má na přestupní tarif nárok pouze oprávněný držitel čipové karty.

Kombinace ČJ a EP

(například odbavení cestujícího na časové jízdné a dokoupení jízdenky pro spolucestujícího, příp. dovozného za zavazadlo)

1) Při nástupu do vozidla musí cestující nejprve přiložit čipovou kartu s časovým jízdným ke čtecímu zařízení. Na obrazovce se zobrazí potvrzení o odbavení a zazní zvukový signál.

2) Následně na displeji zvolí požadovaný typ jízdného a přiloží čipovou kartu ke čtecímu zařízení. Na obrazovce se zobrazí potvrzení o odbavení a zazní zvukový signál. Cestující odebere z tiskárny papírovou jízdenku (jízdenky).

Zakoupení jízdenky v hotovosti

1) Při nástupu do vozidla cestující nejprve vhodí do mincovníku (celkovou) částku za požadované jízdné.

2) Na displeji zvolí cestující požadovaný typ jízdného. Na obrazovce se zobrazí potvrzení o odbavení a zazní zvukový signál. V případě nákupu více jízdenek opakovaně volí typy jízdného. Cestující odebere z tiskárny papírovou jízdenku (jízdenky).

UPOZORNĚNÍ: používejte pouze mince nominální hodnoty od 1 do 20 Kč. Automat mince nevrací!Zakoupení přestupní jízdenky v hotovosti

1) Při nástupu do vozidla cestující nejprve vhodí do mincovníku částku za požadované přestupní jízdné.

2) Na displeji zvolí požadovaný typ přestupního jízdného (zelená tlačítka). Na obrazovce se zobrazí potvrzení o odbavení a zazní zvukový signál. Cestující odebere z tiskárny papírovou jízdenku, kterou při nástupu do dalšího vozidla předkládá ke kontrole řidiči (doba platnosti je uvedena na přestupní jízdence).

UPOZORNĚNÍ: používejte pouze mince nominální hodnoty od 1 do 20 Kč. Automat mince nevrací!Zakoupení hromadné jízdenky v hotovosti nebo z EP

Při nástupu do vozidla cestující ihned oznámí řidiči, že chce zakoupit hromadnou jízdenku a upřesní počet cestujících za plné a za zlevněné jízdné a zda bude platit v hotovosti nebo z elektronické peněženky v čipové kartě. Dále se cestující řídí pokyny řidiče. Při přepravě na hromadné jízdné nelze uplatnit přestupní tarif.

Nahoru

Přepravní kontrola

Přepravní kontrola (revizor) kontroluje dodržování tarifních podmínek. Kontroluje cestující ve vozidlech MHD zda mají platnou jízdenku, případně doklad o zaplacení dovozného za zavazadlo. Cestující jsou povinni po celou dobu trvání přepravy mít u sebe platný jízdní doklad, jímž se při kontrole jízdních dokladů prokazují, příp. také doklad o zaplacení dovozného za zavazadlo (psa).
Ceny jízdného nebo dovozného, způsoby placení a další podmínky jsou stanoveny Tarifními podmínkami MDPO, a.s. Podmínky provádění přepravní kontroly, stejně jako povinnosti cestujících upravují Smluvní přepravní podmínky MDPO, a.s.
Revizor se při kontrole prokazuje revizorským odznakem, nebo průkazem revizora. Prováděním kontroly jízdních dokladů, při nástupu do vozidla, je pověřen také řidič dopravního prostředku. Přepravní kontrolor je oprávněný uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému nebo vyžadovat od cestujícího prokázání totožnosti (osobní údaje) potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému pokud cestující nezaplatí na místě.
Výše přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu:
jízdné a přirážku 1500,-Kč je povinen zaplatit cestující, který se neprokáže na výzvu pověřené osoby dopravce platným jízdním dokladem (plus ostatní náklady - např. soudní a správní poplatky, poštovné apod.)
jízdné a sníženou přirážku 700,-Kč cestující zaplatí revizorovi v hotovosti ve vozidle nebo do 7 kalendářních dnů v předprodeji jízdenek na Horním nám. 33 v Opavě
dovozné a přirážku 100,- Kč, zaplatí cestující, nemá-li při kontrole platný jízdní doklad za zavazadlo, případně psa (při nezaplacení se tato přirážka zvyšuje o náklady spojené s jejím vymáháním)
částku 30,-Kč uhradí cestující, prokáže-li v předprodeji jízdenek nejpozději třetí pracovní den po zjištění jízdy bez platného nepřenosného jízdního dokladu jeho dodatečným předložením, že tento doklad byl v době kontroly platný,
 
Kontaktní místo:
Předprodej jízdenek, Horní náměstí 33, tel.: 553 712 521
 
Odznak revizora:

Nahoru

Bezkontaktní ČK ODISka

Od 1.9.2014 vydáváme bezkontaktní čipové karty ODISky, které slouží jako nosič dlouhodobých časových jízdenek i k bezhotovostním úhradám jízdného z elektronické peněženky na linkách Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

 

Nahoru