Nové odbavovací zařízení ve vozidlech MDPO, a.s.

Název projektu:

POŘÍZENÍ ODBAVOVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU CESTUJÍCÍCH MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

Registrační číslo:

CZ.1.10/1.3.00/06.01136

Žadatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Poskytovatel dotace:

Strukturální fondy EU, Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Datum ukončení projektu:

31.12.2013

Popis projektu:

Projekt POŘÍZENÍ ODBAVOVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU CESTUJÍCÍCH MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY je realizovaný v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, oblast podpory 10.1.3. Rozvoj dopravní obslužnosti, dílčí oblast podpory 10.1.3.1. Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury. Předmětem projektu je pořízení inteligentního systému, resp.moderního odbavovacího a informačního systému pro všechna vozidla MHD ve společnosti MDPO, a.s.. Cílem je zavést moderní odbavovací a informační systém akceptující postupně zaváděné platební medium na bázi standartu MS karty a přispět tak k modernizaci a zkvalitnění městské hromadné dopravy v Opavě a přilehlých obcích.Ve dnech 5.12. až 10.12.2013 proběhly v režií firmy Koordinátor ODIS s.r.o. tzv. „křížové testy“, které měly otestovat připravenost nového odbavovacího zařízení ve vozidlech MDPO, a.s. na akceptaci jednotné elektronické karty v rámci Moravskoslezského kraje, ODISKy, což se těmito testy prokázalo. Pořízení nového odbavovacího zařízení dodané firmou EMTest ČR s.r.o. ze Vsetína je spojené s projektem „Pořízení odbavovacího a informačního systému cestujících městské hromadné dopravy“, jenž byl zpracován a předložen ke schválení v rámci výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (ROP).

V souladu se záměrem Moravskoslezského kraje o zavedení jednotného platebního média pro všechny dopravce zapojené v rámci IDS kraje, rozhodlo vedení společnosti, že se bude ucházet o možnost získat evropské finance na obnovu odbavovacího zařízení ve vozidlech MDPO, a.s. prostřednictvím kvalitně zpracovaného projektu v intencích výzvy z ROPu.

Projekt počítá s vybavením všech vozidel pro zajišťujících přepravu cestujících, včetně testovacích setů a byl zpracován zaměstnanci MDPO, a.s. ve spolupráci s agenturou Profaktum s.r.o. a v podstatě navazoval na dříve úspěšně realizované projekty, které byly spolufinancované pomocí evropských financí.

Projekt vedený v programu ROP pod registračním číslem CZ.1.10/1.3.00/06.01136 byl usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ze dne 5.10.2011 vybrán k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, tzn., že pořízení tohoto nového odbavovacího zařízení je spolufinancováno Evropskou unií z regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Celkové předpokládané výdaje projektu činí 9 856 200,- Kč, z toho způsobilé výdaje se předpokládají ve výši 8 171 100,- Kč a spolufinancování Evropské unie je v maximální výši 6 945 435,- Kč.

V Opavě dne 11.12.2013