Modernizace autobusového parku v MDPO, a.s.

Název projektu:

MODERNIZACE AUTOBUSOVÉHO PARKU V MDPO, a.s.

Registrační číslo:

CZ.1.10/1.3.00/05.00956

Žadatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Poskytovatel dotace:

Strukturální fondy EU, Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Datum ukončení projektu:

20.06.2012

Popis projektu:

Projekt MODERNIZACE AUTOBUSOVÉHO PARKU V MDPO, a.s, je realizovaný v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, oblast podpory 10.1.3. Rozvoj dopravní obslužnosti, dílčí oblast podpory 10.1.3.2. Nákup dopravních prostředků veřejné dopravy. Předmětem projektu je nákup dvanácti plně nízkopodlažních autobusů s motorem v normě EURO 5 splňujícím emisní limity EEV, včetně akustického a informačního systému pro nevidomé a slabozraké osoby. Cílem projektu je modernizace a zkvalitnění městské hromadné dopravy v Opavě a přilehlých obcích, snížení míry znečištění životního prostředí a větší zpřístupnění cestování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Nové autobusy v MDPO, a.s.

Ve dnech 22. a 23. dubna 2011 a 9. a 10. června 2011 proběhlo předání 10 autobusů CITELIS 12m dodaných firmou Iveco Czech Republic, a.s., Vysoké Mýto. Další dva autobusy byly předány 9. dubna 2012.

Tato vozidla jsou součástí dodávky spojené s projektem „Modernizace autobusového parku v MDPO, a.s. který je spolufinancován prostředky z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Nákup 12 ks vozidel stál 51.480.000,- Kč. Podíl Evropské unie činí 40 %, což je 20.592.000,- Kč.

Projekt byl zpracován zaměstnanci MDPO, a.s. ve spolupráci s firmou ProFaktum, s.r.o. a navazoval na obdobné úspěšně realizované projekty: projekt „Modernizace trolejbusového parku v MDPO, a.s.“, který byl spolufinancován také z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a projekt „Modernizace a rozvoj městské hromadné dopravy v Opavě“, který byl spolufinancován ze Společného regionálního operačního programu (SROP).

V roce 2012 Městský dopravní podnik Opava, a.s. pořídil ještě dva nové autobusy CITELIS 12m, které hradil 100% ze svých zdrojů.

V letech 2011 a 2012 tak MDPO, a.s. nakoupil na základě veřejné zakázky od firmy Iveco Czech Republic, a.s. Vysoké Mýto celkem 14 nízkopodlažních autobusů. Všechny tyto nové nízkppodlažní autobusy byly postupně zařazeny do provozu a v současnosti zabezpečují dopravní obslužnost statutárního města Opavy a přilehlých obcí.

Nové autobusy se představily veřejnosti

13. června 2011 si mohli Opavané prohlédnout 10 nových autobusů na Dolním náměstí v Opavě.

V Opavě dne 28.5.2012